Så här ansöker du om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen

Du kan ansöka om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen för trafikskador orsakade av oförsäkrade och okända fordon, skador orsakade av utländska fordon, skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten och skador orsakade av förflyttnings- och gränsförsäkrade fordon. TFC ersätter också renägares renskador som orsakats av fordon. Läs mer om skador som ersätts av TFC.

Föraren i ett fordon som har orsakat en skada ska upprätta en skriftlig skadeanmälan och lämna den till Trafikförsäkringscentralen. Om den som vållat skadan är okänd (t.ex. personskada som orsakats av ett oidentifierat fordon) eller inte lämnar in skadeanmälan ska den skadelidande själv lämna en skadeanmälan till TFC.

Blanketter för skadeanmälan finns här.

Kontaktuppgifter för TFC:s ersättningstjänst:
tfn 040 450 4520
vahingot(@)vakuutuskeskus.fi
fax: 040 450 4695

En ifylld och undertecknad skadeanmälan ska skickas till Trafikförsäkringscentralen per post eller fax eller som e-postbilaga.

Skadeanmälningar kan inte göras per telefon.

Du kan skicka skyddad e-post till Trafikförsäkringscentralen via denna länk. Nedan finns ytterligare information om skyddad e-post.

01.01.2017