Om innehavaren i samband med indrivningen av premier konstateras vara medellös i utsökningen riktas indrivningen till fordonets ägare.

Försummelseavgiften kan vara hela tre gånger större än försäkringspremien. Det fordon vars försäkringsplikt har försummats har användningsförbud tills försummelserna har åtgärdats adekvat. Om polisen lägger märke till ett oförsäkrat fordon i trafiken kan registreringsskyltarna beslagtas.

Avgiften som motsvarar försäkringspremien och försummelseavgiften påförs av Statskontoret på Trafikförsäkringscentralens framställning. Avgiften som motsvarar försäkringspremien och försummelseavgiften bildar tillsammans avgiften för att fordonet varit oförsäkrat.

Trafikförsäkringscentralen behandlar också trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon.

Traficom underrättar Trafikförsäkringscentralen om fordon som saknar trafikförsäkring. Trafikförsäkringsplikten för oregistrerade fordon övervakas av polisen i samband med trafikövervakningen. I fråga om utländska fordon som förs in i landet övervakar Tullen och gränsmyndigheterna att försäkringsplikten har fullgjorts.

Har du fått en förfrågan om försummelse av trafikförsäkringen av oss?

Läs mer:

Så här svarar du på förfrågan om försummelse av trafikförsäkring

Överföring av avgiften för oförsäkrat fordon till indrivning

Avtal om avbetalning