Webbsidans undersidor:

Undersökningskommissionernas insamlade olycksdata kan överlåtas för användning vid vetenskaplig och statistisk forskning som främjar trafiksäkerheten. Kommissionernas material finns tillgängligt för forskare både som elektroniskt kodat material (olycksdataregistret) och i olycksdatamappar, som man kan ta del av i OTI:s lokaler. Olycksdatamapparna är i pappersform och de innehåller mer information än olycksdataregistret som har sammanställts av materialet.

Tillstånd att använda materialet ska sökas hos OTI med en separat tillståndsansökan och en eventuell bifogad forskningsplan. Forskningsmaterialet överlåts till forskaren i överenskommen form.

Det erhållna forskningsmaterialet ska förvaras så att endast de som har undertecknat tillståndsansökan har tillgång till det. Forskningen ska presenteras för OTI innan den offentliggörs för att säkerställa att materialets särdrag har beaktats och tolkats rätt. När forskningen har avslutats ska materialet förstöras eller skickas till OTI för förvaring. Resultaten ska presenteras så att enskilda olyckor inte kan identifieras och så att man inte bryter mot dataskydds- eller sekretessbestämmelserna.

Undersökningskommissionernas material för enskilda trafikolyckor med dödlig utgång omfattar hundratals variabler. Detta material som sammanställts av experter är internationellt betydelsefullt. OTI hjälper till med att tolka särdragen i undersökningskommissionernas olycksmaterial. Till dessa särdrag hör bland annat definitionen av de inblandade i olyckan samt riskfaktorerna.

Utöver kommissionernas material har forskarna tillgång till försäkringsbolagens trafikskadestatistik som förvaltas av OTI och som till antalet skador är den mest omfattande trafikskadestatistiken i Finland.

Ytterligare information om överlåtelse av material för forskning:

Trafiksäkerhetschef Esa Räty, tfn 040 922 1365