Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter personskador som orsakats vid trafikskada samt egendomsskador som orsakats utomstående. Vid kollisioner mellan fordon ersätts skador på den oskyldiga partens fordon.

Vad ersätter trafikförsäkringen inte? Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna fordonet eller skador på egendom som finns i detta fordon. Dessa skador ersätts till exempel från en frivillig fordonsförsäkring (kaskoförsäkring).

Förutsättningen för ersättning av trafikskada är att skadan har orsakats genom att ett motorfordon har använts i trafik. Skadan ersätts i regel, även om ingen har orsakat skadan genom vårdslöshet. Vid kollisioner mellan fordon är en förutsättning för utbetalning av ersättning dock att skadan har orsakats genom fordonets förares eller ägares vårdslöshet, av att fordonet förts i strid med trafikreglerna eller av att fordonet var i bristfälligt skick. Vid kollisioner kan ersättningsansvaret även fördela sig mellan parterna i relation till skuldansvaret.

Om trafikskadan har orsakats av ett trafikbrott kan den skadelidande ansöka om ersättning för skadorna direkt hos den skyldiges försäkringsbolag. Ersättning av den skyldige behöver med andra ord inte ansökas om i rätten, utan den skadelidande kan direkt vända sig till försäkringsbolaget. Om den skyldige och således också försäkringsbolaget förblir okända eller om skadan orsakats av en utlänning kan den skadelidande vända sig till Trafikförsäkringscentralen.

Skadorna indelas i personskador och egendomsskador.

Trafikförsäkringscentralen sköter trafikskador som orsakats av oförsäkrade och oidentifierade fordon, skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten, trafikskador som orsakats av utländska fordon, skador som orsakats av förflyttnings- och gränsförsäkrade fordon samt renskador som orsakats av fordon.

Anvisningar för upprättande av skadeanmälan och ansökan om ersättning från Trafikförsäkringscentralen hittar du på sidan Så här ansöker du om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen.

Statskontoret ersätter skador som orsakats av statsägda fordon.