Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter personskador som orsakats vid trafikskada samt egendomsskador som orsakats utomstående. Vid kollisioner mellan fordon ersätts skador på den oskyldiga partens fordon.

Vad ersätter trafikförsäkringen inte? Trafikförsäkringen ersätter inte skador på det egna fordonet eller skador på egendom som finns i detta fordon. Dessa skador ersätts till exempel från en frivillig fordonsförsäkring (kaskoförsäkring).

Förutsättningen för ersättning av trafikskada är att skadan har orsakats genom att ett motorfordon har använts i trafik. Skadan ersätts i regel, även om ingen har orsakat skadan genom vårdslöshet. Vid kollisioner mellan fordon är en förutsättning för utbetalning av ersättning dock att skadan har orsakats genom fordonets förares eller ägares vårdslöshet, av att fordonet förts i strid med trafikreglerna eller av att fordonet var i bristfälligt skick. Vid kollisioner kan ersättningsansvaret även fördela sig mellan parterna i relation till skuldansvaret.

Sökande av ersättning

Den som lidit skada kan söka ersättning för skadan direkt hos det försäkringsbolag som anlitas av den som vållat skadan. Ersättning kan sökas direkt hos ett försäkringsbolag även då skadan orsakats av ett trafikbrott. En rättegång behövs inte för att söka ersättning av den som vållat skadan.

Ett ersättningskrav ska lämnas till det försäkringsbolag som sannolikt har ansvaret för att ersätta skadan. Ersättning för personskada kan dock sökas även hos det försäkringsbolag som ansvarar för det fordon som den som lidit skada åkte i då skadan inträffade. Om någon annan än fordonets förare eller passagerare orsakats personskada, kan denne lämna ett ersättningskrav till vilket försäkringsbolag som helst som ansvarar för de fordon som varit inblandade i trafikolyckan.

Enligt trafikförsäkringslagen ska en skadeanmälan eller ett ersättningskrav lämnas till ett försäkringsbolag inom tre år från att den ersättningssökande fått kännedom om olyckan och följderna. Ersättningskravet ska i vilket som helst lämnas inom tio år från att konsekvenser uppstått. Om ett ersättningskrav inte lämnas inom utsatt tid, förlorar den ersättningssökande i regel sin rätt till ersättning.

I ersättningskravet ska anges plats och datum för olyckan samt uppgifter om den som lidit skada och hens adress. I Finland finns det ingen skyldighet att använda en särskild blankett då en skadeanmälan eller ett ersättningskrav lämnas eller att kalla på polis vid ett olycksfall.

Du kan vända dig till Trafikförsäkringscentralen i ersättningsärendet om det inte går att ta reda på vem som vållat skadan och därmed inte det rätta försäkringsbolaget, om fordonet är oförsäkrat eller om skadan vållats av en utlänning.

Skadorna indelas i personskador och egendomsskador.

Trafikförsäkringscentralen sköter trafikskador som orsakats av oförsäkrade och oidentifierade fordon, skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten, trafikskador som orsakats av utländska fordon, skador som orsakats av förflyttnings- och gränsförsäkrade fordon samt renskador som orsakats av fordon.

Anvisningar för upprättande av skadeanmälan och ansökan om ersättning från Trafikförsäkringscentralen hittar du på sidan Så här ansöker du om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen.

Statskontoret ersätter skador som orsakats av statsägda fordon.

Your Europe logo This webpage is part of an EU quality network 
Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!