Ärendets och kundrelationens karaktär är utgångspunkten för vilka personuppgifter som samlas in. Personuppgifter som samlas kan vara bland annat:

  • Namn och personbeteckning
  • Kontaktinformation
  • Information som behövs för skötseln av kundrelationen
  • Information som behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter
  • Information förknippad med användning av produkter eller tjänster
  • Känslig information kan gälla till exempel information om hälsotillstånd eller rättsliga processer.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i första hand för att genomföra lagstadgade uppgifter, dvs. för behandling av försäkrings- och ersättningsärenden. Personuppgifter kan också hanteras i annan verksamhet som grundar sig på lag eller myndighetsbestämmelser, såsom aktuarie-, statistik- och trafiksäkerhetsarbete. Personuppgifter kan dessutom användas för bland annat produkt- och tjänsteutveckling, främjande av datasäkerhet, marknadsföring och annan verksamhet som behövs vid kundrelationshantering samt i förebyggande av missbruk.

Personuppgifter används endast i användningssyften som har definierats i förväg eller i syften som är förenliga med dessa. Vi säkerställer att det alltid finns en laglig grund för behandlingen. Vår hantering grundar sig vanligen på bindande lagstiftning eller avtal, såsom försäkringsavtal.