Trafikförsäkringsskyldighet för oregistrerade fordon

Enligt trafikförsäkringslagen måste den permanenta ägaren eller innehavaren till ett fordon teckna
en trafikförsäkring för fordonet, då fordonet används i trafik.

Försäkringsskyldigheten påverkas inte av om fordonet är registrerat eller inte.

Fordonet används i trafik även när man rör sig utanför egentlig vägtrafik.
Som sådana trafikområden som avses i trafikförsäkringslagen betraktas bland annat:

  • vägar och områden som är avsedda för trafik
  • gårdar till hus
  • övriga områden där man i allmänhet kan ta sig fram med ett motorfordon, exempelvis terrängområden

Avspärrning och användningsändamål kan ge undantag

Avspärrning och fordonets användningsändamål kan i vissa situationer leda till att skador inte ersätts genom trafikförsäkringen utan genom en eventuell tilläggsförsäkring, såsom en licensförsäkring.

Sådana situationer kan uppstå om de villkor som beskrivs nedan uppfylls.

Enligt trafikförsäkringslagen är ett motorfordon inte i trafik när det används

  • på ett område som avspärrats från trafik för tävlings- eller testningsändamål eller
  • för övning som direkt hänför sig till en tävling.

Ett område betraktas som avspärrat från trafik

  • när området vid användningen av fordonet är avstängt med en inhägnad eller någon annan konkret
    strukturell lösning eller
  • när tillträdet för övrig trafik och utomstående till området förhindras genom kontinuerlig och fullständig bevakning.

Tillämpning av denna paragraf förutsätter dock att villkoren för avspärrning och användningsändamål
uppfylls samtidigt. I sådana fall ersätter trafikförsäkringen inte eventuella skador.

I praktiken är exempelvis motocrossbanor sällan avspärrade på det sätt som avses i trafikförsäkringslagen
under träning eller ens under tävlingar. Många motor- och kartingbanor uppfyller inte heller de avspärrningskriterier som avses i trafikförsäkringslagen. Även depåområden saknar ofta avspärrningar.

I praktiken kan fordon som används för tävlingar, tester eller träning användas utan
trafikförsäkring endast om användningen begränsar sig till ett avspärrat och bevakat område, därifrån
fordonet transporteras bort som last.

Användning av motocross- och banmotorcyklar samt andra motsvarande fordon på ett område som inte är avspärrat är sådan användning av fordonet i trafik som avses i trafikförsäkringslagen, vilket betyder att trafikförsäkring krävs.

Ersättning av skador genom trafikförsäkringen

En skada ska ersättas genom trafikförsäkringen om den har inträffat i en situation som omfattas av trafikförsäkringslagen, det vill säga om fordonet har använts i trafik. 

En olycksfalls- eller licensförsäkring kan komplettera trafikförsäkringen i situationer som inte betraktas som skador enligt trafikförsäkringslagen. Sådana skador kan exempelvis inträffa vid tävlingar där de kriterier för avspärrning och användning som avses i trafikförsäkringslagen uppfylls, vilket betyder att fordonet inte används i trafik.

Beroende på situationen där skadan inträffade och försäkringsprodukten kan ersättning också betalas från en olycksfalls- eller licensförsäkring, antingen primärt eller utöver vad trafikförsäkringen ersätter.

Trafikförsäkringen är alltid fordonsspecifik. Varje försäkringsbolag definierar själv
grunderna för fastställandet av trafikförsäkringen. Försäkringarnas priser kan därför variera mellan
olika bolag.