Vad avses med lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor?

Till dylika fordon hör bl.a. eldrivna ståhjulingar, eldrivna scootrar, enhjuliga självbalanserade fordon, seniorskotrar (permobiler) och elassisterade cyklar (elcyklar).

Varför behöver lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor inte försäkras?

Lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor räknas inte som motorfordon och behöver därmed enligt lagen ingen trafikförsäkring. De jämställs med fotgängare och cyklister.

Är det ändå möjligt att teckna en trafikförsäkring för lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor?

Nej, det går inte för sig. Lätta förflyttningshjälpmedel räknas inte till motorfordon enligt trafikförsäkringslagen. Med tanke på eventuella skador bör du överväga att teckna frivilligt försäkringsskydd, som olycksfalls- och ansvarsförsäkring.

Varför anses lätta elfordon inte vara motorfordon?

Lätta elfordon klassificeras inte som motorfordon i varken EU-lagstiftningen.

Varför ska motoriserade cyklar försäkras?

Motoriserade cyklar utgör en egen motorfordonskategori enligt EU-lagstiftningen.

På vilket sätt skiljer sig motoriserade cyklar från andra eldrivna förflyttningshjälpmedel som kan ha samma maximihastighet och effekt?

Motoriserade cyklar skiljer sig från elassisterade cyklar genom sin effekt (250 W vs. 1 kW), och de kräver inte nödvändigtvis att cyklisten rör på pedalerna i motsats till elassisterade cyklar. Från de övriga lätta förflyttningshjälpmedlen med elmotor skiljer de sig genom sin största tillåtna bredd som är större än hos de andra fordonen (1 m vs. 80 cm). Därtill är endast motoriserade cyklar klassificerade som en egen motorfordonsklass i EU-lagstiftningen.

Hurdan försäkring ska en motoriserad cykel ha?

Motoriserade cyklar ska ha en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag. Skyldigheten att teckna en trafikförsäkring stadgas i lag.

Vem ersätter eventuella skador som orsakas av sådana lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor som inte har trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen ersätter inte skador som orsakas av nya lätta förflyttningshjälpmedel med elmotor. Ersättningarna beror på det frivilliga försäkringsskyddet. Olycksfallsförsäkringen ersätter personskador på egen person och ansvarsförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som tillfogats utomstående. Vid avsaknad av frivilligt försäkringsskydd är det den som orsakat skadan som svarar för de skador som tillfogats personen själv och andra personer.

Vad ska jag ta reda på vid köp av förflyttningshjälpmedel med elmotor?

Med tanke på försäkringsplikten är det mycket viktigt att du tar reda på förflyttningshjälpmedlets maxhastighet och maximala effekt. Om hastigheten kan överskrida 25 km/h ELLER effekten är över 1 kW ska du teckna en trafikförsäkring för förflyttningshjälpmedlet. Motoriserade cyklar ska också trafikförsäkras (effekt över 250 W eller hastighet över 15 km/h).

Om effekten överskrider 1 kW eller hastigheten 25 km/h bör du utreda om förflyttningshjälpmedlet får användas i vägtrafiken i Finland.

Vilka råd vill du ge till en som köper ett nytt förflyttningshjälpmedel med elmotor?

Om förflyttningshjälpmedlet inte omfattas av trafikförsäkringen ska du se till det frivilliga försäkringsskyddet (t.ex. olycksfalls- och ansvarsförsäkringar). Iaktta försiktighet när du kör förflyttningshjälpmedlet, visa hänsyn till övriga trafikanter och sätt dig in i trafikreglerna på förhand. Vi rekommenderar också du använder ändamålsenlig skyddsutrustning, som hjälm.

Hur ska de nya förflyttningshjälpmedlen med elmotor försakras