Du kan ansöka om ersättning hos Trafikförsäkringscentralen för:

  • trafikskador orsakade av oförsäkrade fordon,
  • personskador orsakade av okända fordon,
  • skador orsakade av utländska fordon,
  • skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten och
  • skador orsakade av förflyttnings- och gränsförsäkrade fordon.

TFC ersätter också renägares renskador som orsakats av fordon. Läs mer om skador som ersätts av TFC.

Föraren i ett fordon som har orsakat en skada ska upprätta en skriftlig skadeanmälan och lämna den till Trafikförsäkringscentralen. Om den som vållat skadan är okänd (t.ex. personskada som orsakats av ett oidentifierat fordon) eller inte lämnar in skadeanmälan ska den skadelidande själv lämna en skadeanmälan till TFC.

Skadeanmälan

Du kan anmäla skadan med denna e-blankett (e-blanketten finns endast på finska):

Skadeanmälan, e-blankett

Du ska logga in i systemet med dina bankkoder för att kunna fylla i blanketten.

Om du inte kan använda e-blanketten kan du skriva ut blanketterna för skadeanmälan här (på svenska). En ifylld och undertecknad skadeanmälan ska skickas till Trafikförsäkringscentralen som e-postbilaga eller per post (Trafikförsäkringscentralen, PB 2, 00084 FÖRSÄKRINGSCENTRALEN).

Om ditt ärende redan handläggs i Trafikförsäkringscentralen kan du kontakta ersättningstjänsten med denna kontaktblankett (blankett på finska):

Kontaktblankett

Du ska logga in i systemet med dina bankkoder för att kunna använda blanketten. 

Fyll i Trafikförsäkrinsgscentralens handläggningsnummer i det aktuella fältet på blanketten. Numret finns i till exempel de handlingar som har skickats till dig (numret har exempelvis formen X-2017-1000-123, dvs. en kombination av bokstäver och siffror). I det här sammanhanget går det inte att använda andra försäkringsbolags handläggningsnummer.

Kontaktuppgifter för TFC:s ersättningstjänst: Kontaktinformation