Arbete för trafiksäkerheten sedan 1929

Antalet trafikskador har minskat i Finland, men trafiken utgör fortfarande ett allvarligt hot mot medborgarnas hälsa och egendom. Över 100 000 trafikskador anmäls varje år till försäkringsbolagen. Tusentals människor dör eller skadas i trafiken varje år.

Institutet för Olycksinformation (OTI) är en självständig enhet vid Trafikförsäkringscentralen som samlar in och analyserar information om trafikskador för att främja trafiksäkerheten. Namnet OTI infördes 2016, men arbetet har utförts sedan länge tillbaka.

Försäkringsbolagen har deltagit i trafiksäkerhetsarbetet sedan 1929, då trafikkulturkommittén bildades. Den efterföljdes av Olycksbekämpningsföreningens trafiksäkerhetssektion dvs. Talja som senare blev Trafikskyddet.

Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté (VALT) bildades i sin tur 1967 och verkade under detta namn fram till 2016. För försäkringsbranschen erbjuder OTI en kanal för nationellt och internationellt samarbete inom trafiksäkerhet.

Ett unikt system i världen

Den systematiska insamlingen av information om trafikskador började när försäkringsbolagen införde gemensam skadeanmälan. Därefter började man tillsammans med myndigheterna inrätta opartiska undersökningskommissioner.

I dag undersöker kommissionerna årligen hundratals olyckor. OTI samordnar undersökningskommissionernas arbete men blandar sig inte i deras självständiga arbete. När det gäller olyckor insamlas detaljerad information om förare, fordon, vägar och förhållanden, och dessa faktorers inverkan på olyckor analyseras.

OTI:s informationstjänst är unik i världen. Utöver information om olyckor av undersökningskommissionerna får OTI mycket heltäckande statistik över trafikskador av försäkringsbolagen. Lika omfattande statistik är inte tillgänglig i andra länder.

De finländska undersökningskommissionernas arbete uppskattas utomlands, och OTI bedriver nära samarbete i synnerhet med grannländernas olycksutredare.

Tillförlitlig information för att främja trafiksäkerheten

Informationen om olyckor utnyttjas på ett mycket konkret sätt i arbetet för trafiksäkerheten. OTI tillhandahåller information för både vetenskaplig och statistisk forskning i Finland och internationellt.

OTI:s opartiska forskning ger de myndigheter som ansvarar för trafiksäkerheten aktuell information­, effektiviserar samarbetet och bidrar till beslutsfattandet.

OTI stöder ett modernt kunskapsbaserat ledarskap, där metoderna och rutinerna följer med sin tid. I sitt arbete utnyttjar OTI hela tiden flera informationskällor vid sidan av sina egna och bedömer riskfaktorer för olyckor mångsidigt och opartiskt. OTI utför viktigt arbete som gynnar hela samhället.