Förflyttningstillstånd kan beviljas för följande användningssyften:

  • Förflyttning av fordon till besiktning eller verkstad
  • Förflyttning av importerat fordon fråninförselorten till utförselorten eller någon annan ort i landet
  • Förevisning av ett fordon eller en produkt som har nära samband med fordonet
  • Tävling som finns i tävlingskalendern för en i Finland registrerad riksomfattande centralorganisation för bilsport
  • Ärende som gäller bilbeskattningen av fordonet är under behandling vid Tullverket
  • Förflyttning av fordonet av annat särskilt skäl (t.ex. förflyttning av ett avställt fordon till en vinterförvaringsplats).

Tillståndet beviljas för den tid fordonet behöver användas. Förflyttningstillstånd beviljas av Traficom. För att få förflyttningstillstånd krävs en förflyttningsförsäkring och att fordonsskatten har betalats. En fortlöpande trafikförsäkring som beviljas av ett försäkringsbolag kan även anslutas till förflyttningstillståndet.

En förflyttningsförsäkring är en trafikförsäkring för viss tid för tillfällig förflyttning av motorfordon. Försäkringen beviljas av besiktningsställen och tullanstalter (för Trafikförsäkringscentralens räkning).

  • Förflyttningsförsäkringen gäller under förflyttningstillståndets giltighetstid på det område där tillståndet gäller.
  • På förflyttningsförsäkringen tillämpas inte stilleståndstid eller avställningstid och dess giltighet samlar inte skadehistorik.
  • För förflyttningstillstånd för släpvagn beviljas en förflyttningsförsäkring utan separat försäkringspremie.

Trafikförsäkringscentralen ansvarar för trafikskador som orsakats av förflyttningsförsäkrade fordon. Mer information om beviljande av förflyttningstillstånd finns på Traficoms webbplats.

Läs också: Förflyttningsförsäkring: villkor och priser (pdf)