Jag fick en avgift för oförsäkrat fordon och avgiften gällde en dag då jag redan haft försäkring. Varför?

Trafikförsäkring ska tecknas inom sju (7) dagar från köpet av fordonet. Om du har tecknat trafikförsäkringen först på den åttonde dagen eller senare, är fordonet oförsäkrat från och med den åttonde dagen. Det beror på att den tidigare ägarens försäkringsbolag har ansvar i sju dagar och ansvaret på så sätt har upphört vid midnatt den sjunde dagen.

Avgiften för oförsäkrat fordon tas också ut för den dag som försäkringen tecknats, om försäkringen har tagits först efter den sjunde dagen. Glöm därför inte teckna en försäkring för fordonet senast på den sjunde dagen efter köpet.

Jag tecknade en trafikförsäkring för fordonet inom sju (7) dagar från köpet. Varför fick jag ändå en avgift för oförsäkrat fordon?

Du har köpt ditt fordon av en så kallad mellanägare som inte har registrerat fordonet i sitt namn och inte heller tagit trafikförsäkring. I så fall ska du ta en trafikförsäkring omedelbart på köpedagen. Eftersom den tidigare ägaren inte har haft någon trafikförsäkring, kan tidsfristen på sju dagar dessvärre inte tillämpas på fordonet. Om en trafikskada hade orsakats med det oförsäkrade fordonet, skulle Trafikförsäkringscentralen endast ersatt den oskyldiga parten skadan och av dig tagit ut en avgift för försummelse av försäkringsplikt.

Fordon bör inte köpas från mellanägare.

Börjar min plikt att försäkra ett fordon när jag köper fordonet eller när fordonet överlåts i min besittning?

Ansvaret börjar när du köper ett fordon. Med tanke på försäkringsplikten spelar det ingen roll när fordonet överlåts i din besittning.

Är det möjligt att få en försäkring att börja gälla retroaktivt från och med köpedagen?

Nej, det är det inte. Försäkringen börjar gälla tidigast den dag som försäkringen tecknas. Läs mer om tecknandet av försäkring här.

Varför måste jag betala en avgift för oförsäkrat fordon, även om jag inte kör mitt fordon?

När fordonet är registrerat för användning i trafik ska du ha en gällande trafikförsäkring för fordonet, även om du inte kör det. Om du inte kör fordonet kan du avställa det via försäkringsbolagens eller Traficoms tjänster. Försäkringsplikten upphör heller inte på grund av att fordonet är i dåligt skick, fordonet förvaras på ett visst sätt, körkort saknas eller körförbud har meddelats.

Jag kunde inte registrera fordonet, eftersom jag inte fick pappren i tid. Varför måste jag betala en avgift för oförsäkrat fordon?

Trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju (7) dagar, även om det finns brister i dokumenten om fordonet eller om du inte har fått dokumenten av säljaren i tid. För att teckna en trafikförsäkring räcker det med registernummer eller någon annan motsvarande uppgift som identifierar fordonet.

Det elektroniska certifikatet, som behövs för registreringen, gäller i 14 dagar. Har jag under giltighetstiden för certifikatet tid på mig att registrera fordonet och ta trafikförsäkring?

Trots att certifikatet gäller i 14 dagar ska trafikförsäkringen alltid tecknas inom sju (7) dagar från köpet av fordonet. Dessutom ska fordonet registreras inom sju dagar.

Varför tar det så lång tid att få en räkning för försummelseavgift?

Det tar lång tid att få räkningen, i genomsnitt tre månader. Statskontoret påför försummelseavgiften på framställan av Trafikförsäkringscentralen (TFC). Först därefter kan TFC skicka en räkning till kunden. TFC skickar räkningen genast när informationen om Statskontorets åläggande har kommit in till centralen.

Dessvärre kan TFC inte påskynda utskicket av räkningen på kundens begäran. Även om räkningen dröjer ökar dock inte slutsumman på räkningen, utan avgiften är oförändrad oberoende av handläggningstidens längd.

Jag fick ett meddelande om att bilen inte är försäkrad. Meddelandet innehöll ingen betalningsinformation, på vilket sätt kan jag betala avgiften?

När du har fått meddelandet kan du ännu inte betala avgiften. Den kan du betala först när du har fått en särskild räkning. Detta kan ta några månader.

Varför kan försummelseavgifter för trafikförsäkring vara så stora?

Med avgifter för oförsäkrat fordon täcks trafikskador som oförsäkrade fordon har orsakat oskyldiga parter. Varje år inträffar hundratals sådana skador.

Jag har en förmånlig trafikförsäkring och god bonus, hur kan avgiften för oförsäkrat fordon vara så stor?

Avgiften för oförsäkrat fordon är ingen försäkring och därför beaktas den personliga bonusen inte i avgiften. Vid beräkningen av avgiften används inte uppgifter från försäkringsbolaget, utan så kallade riskberäkningar som har gjorts av Trafikförsäkringscentralen.

Varifrån har Trafikförsäkringscentralen fått information om att mitt fordon är oförsäkrat?

Traficom underrättar Trafikförsäkringscentralen om fordon som saknar trafikförsäkring. Dessutom kan polisen på vägar kontrollera att fordon har en gällande trafikförsäkring. För detta syfte har polisen till exempel automatiska apparater för avläsning av registreringsskyltar.

Jag fick inte trafikförsäkring eftersom jag har en anteckning om betalningsstörning. Vad bör jag göra?

Försäkringsbolaget är skyldigt att bevilja en trafikförsäkring. Försäkringsbolagethar dock rätt att ta ut en avgift för en försäkringsperiod i förskott till exempel när kunden har betalningsstörningar. Då träder försäkringen i kraft först när förskottet har betalats.

Jag tecknade en trafikförsäkring för mitt fordon för sent. För fordonet registrerades också en innehavare som skulle använda fordonet. Varför påfördes avgiften för oförsäkrat fordon innehavaren, inte mig som är ägare? Kan avgiften inte skickas till mig?

Avgiften för oförsäkrat fordon tas i första hand ut från innehavaren av fordonet. Om avgiften inte kan tas ut från innehavaren överförs betalningsplikten först därefter på ägaren. Om du vill betala avgiften på innehavarens vägnar kan du naturligtvis betala räkningen som skickats till innehavaren.

Var kan jag anföra besvär över avgiften för oförsäkrat fordon och handläggningen av avgiften?

Om avgiften för oförsäkrat fordon enligt din åsikt bygger på felaktig information, ska du omedelbart kontakta Trafikförsäkringscentralen för att reda ut ärendet.

Om däremot Statskontorets beslut om försummelseavgift enligt din åsikt är felaktigt eller om du anser att trafikförsäkringslagen har tillämpats på ett felaktigt sätt, kan du ansöka om ändring av beslutet genom att anföra besvär över beslutet enligt den besvärsanvisning som har skickats tillsammans med beslutet.