Kerättävä henkilötieto riippuu lähtökohtaisesti asiointi- tai asiakassuhteen laadusta. Kerättäviä henkilötietoja voivat olla muun muassa:

  • Nimi ja henkilötunnus
  • Yhteystiedot
  • Erilaiset asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot
  • Lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen liittyvät tiedot
  • Tuotteiden tai palvelujen käyttöön liittyvät tiedot
  • Arkaluonteiset tiedot voivat koskea esimerkiksi terveydentilatietoja tai oikeudellisia prosesseja


Vakuutuskeskukseen kuuluvissa yhteisöissä keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi eli vakuutus- ja korvausasioiden hoidossa. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muissa lakisääteisissä ja viranomaisten määräyksiin perustuvissa tehtävissä kuten aktuaari- ja tilastointitehtävissä sekä liikenneturvallisuustyössä. Henkilötietoja voidaan käyttää eri yksiköissämme lisäksi muun muassa tuote- ja palvelukehityksessä, tietoturvan edistämisessä, markkinoinnissa ja muissa asiakkuudenhallintaan liittyvissä tarpeellisissa tehtävissä sekä väärinkäytösten ehkäisyssä.

Henkilötietoja käytetään vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Varmistamme, että käsittelylle on aina laissa säädetty käsittelyperuste. Yleisimmin käsittelymme perustuu velvoittavaan lainsäädäntöön tai sopimukseen, kuten vakuutussopimukseen.