Från och med juni gäller finsk trafikförsäkring inte längre i Ryssland

Liikennevakuutuskeskus (LVK),
19.4.2023 | Meddelande

De internationella grönt kort-avtalen om trafikförsäkring med Ryssland och Belarus sades upp för ett år sedan och upphör i slutet av maj. Om du reser till de länderna efter maj, ska du köpa en försäkring från ett lokalt försäkringsbolag i samband med gränsövergången.

Vid ingången av juni upphör alla trafikförsäkringar som har gällt i Ryssland och Belarus utifrån grönt kort-avtalet. Efter detta går det inte att resa till Ryssland eller Belarus med en trafikförsäkring som har utfärdats i Finland eller något annat EES-land eller Schweiz. Vissa försäkringsbolag har redan slutat utfärda nya gröna kort till de aktuella länderna.

– Alla gröna kort till Ryssland och Belarus blir de facto ogiltiga vid ingången av juni. Om du reser till dessa länder när det gröna kortet fortfarande är giltigt, ska du senast vid ingången av juni teckna en trafikförsäkring på en lokal aktör. Annars åker du utan försäkring, säger Janne Jumppanen, direktör för Trafikförsäkringscentralen.

Det är obligatoriskt att ha en trafikförsäkring även i Ryssland och Belarus. Från och med den 1 juni 2023 måste försäkringen köpas hos ryska eller belarusiska försäkringsbolag i samband med gränsövergången. Utrikesministeriet uppmanar till att undvika alla resor till Ryssland och Belarus.

– Ryska trafikförsäkringar ska köpas för minst fem dagar. Utifrån de uppgifter vi fått säljs försäkringar vid gränsövergångarna i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Vartius och försäljningsställena har öppet dygnet runt varje dag, säger Jumppanen.

Eventuella skador ersätts utifrån lagstiftningen i det land där skadan inträffat. Du bör före resan ta reda på de viktigaste skillnaderna i ersättningar och förfaranden mellan länderna. Trafikförsäkringscentralen handlägger inte trafikskador som inträffat i Ryssland eller Belarus.

När ryssar och belarusier reser till Finland 

Personer som reser in i Finland med bil är skyldiga att ha en trafikförsäkring. Vid Finlands gränser säljs trafikförsäkringar av Tullen. Försäkringen beviljas för minst 30 dagar och högst ett år åt gången. Om du behöver förlänga försäkringen i Finland kan det göras hos Tullen eller Trafikförsäkringscentralen. En trafikförsäkring som köpts i Finland gäller i alla EES-länder och Schweiz.

Gröna kortet-ändringen påverkar inte skyddet för den som drabbats av en trafikskada i Finland. Trafikförsäkringscentralen svarar även i fortsättningen för skador som ett fordon från ett land utanför EES orsakat, till exempel ett ryskt fordon. Den skadelidandes skydd försvagas således inte i samband med ändringen.

Vad är ett grönt kort om trafikförsäkring?

Grönt kort är ett internationellt intyg om giltig trafikförsäkring. Det gör det enklare att bila utomlands, eftersom du inte behöver köpa en särskild lokal trafikförsäkring till länder som anslutit sig till systemet.

I Finland får du ett grönt kort, som anger försäkringens giltighetstid, i elektroniskt format avgiftsfritt från det försäkringsbolag som har beviljat trafikförsäkringen. I regel är Grönt Kort en svartvit pdf-fil som skickas till kunden och som ska skrivas ut för resan.

En trafikförsäkring som beviljats i Finland gäller automatiskt i Schweiz och alla länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du reser till dessa länder, behöver du inte nödvändigtvis begära ett grönt kort av försäkringsbolaget. Om du ändå har kortet, är det enklare att uträtta ärenden vid statsgränserna och i händelse av en trafikolycka.

Du ska alltid ha med dig kortet i länder som inte ingår i EES och som anslutit sig till gröna kort-systemet. Vid resor till länder som inte anslutit sig till gröna kort-systemet måste du vid gränsen skaffa en trafikförsäkring som gäller i det aktuella landet.

Mer information:  

direktör Janne Jumppanen, Trafikförsäkringscentralen, tfn 040 450 4543 

fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi 

Information, tfn 040 450 4700 

 

Mer information

Mer information på ryska https://www.lvk.fi/ru/1/pogranichnoe-strakhovanie/