Aktören som tillhandahåller den mest heltäckande informationen om olyckor får ett nytt namn

Meddelande 19.9.2016

Trafikförsäkringscentralen har arbetat för säkerheten i årtionden. Framöver utförs arbetet under namnet Institutet för olycksinformation (OTI), eftersom detta beskriver verksamheten bättre.

Syftet med reformen är att förtydliga verksamheten och främja utnyttjandet av den information som institutet tar fram bland olika intressenter. Tidigare har säkerhetsarbete utförts under bland annat namnen Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT, Trafikförsäkringscentralen och trafiksäkerhetsenheten.

I praktiken är OTI en separat enhet vid Trafikförsäkringscentralen med åtta anställda. De flesta anställda är trafiksäkerhetsforskare.

Institutet har tillgång till information från undersökningskommissionerna om olyckor med dödlig utgång och statistik från försäkringsbolagen över cirka 100 000 trafikskador om året. OTIs informationstjänst kan ta fram mycket heltäckande och mångsidig avgiftsfri information för till exempel beslutsfattare, forskare och medier. Med hjälp av denna information kan trafiksäkerheten förbättras genom lagstiftning och praktiska åtgärder.

OTI publicerar flera rapporter per år om olyckor som undersökts av kommissionerna och årlig statistik över trafikskador. Skadestatistiken är den mest omfattande statistiken över olyckor i Finland. Tidigare har dessa uppgifter publicerats under namnet Trafikförsäkringscentralen eller VALT.

OTI bedriver nära samarbete med andra finländska organisationer och internationella samarbetspartner.


För mer information:

  • Trafiksäkerhetsdirektör Kalle Parkkari, tfn 040 450 4627
  • OTI:s informationstjänst, tfn 040 450 4666

 

Institutet för Olycksinformation (OTI) arbetar för att förebygga trafikolyckor i Finland. OTI samordnar verksamheten för undersökningskommissionerna för trafikolyckor och administrerar information om undersökningarna vid sidan av den övriga statistiken över trafikskador. De statistiska uppgifternas kvantitet och kvalitet är unika internationellt sett. OTI tillhandahåller viktig information med vilken man kan påverka trafiksäkerheten genom lagstiftning och praktiska åtgärder. Institutet är en separat enhet
vid Trafikförsäkringscentralen.

02.11.2016