Hur kommer skadehistorien att beaktas bättre i den nya lagen?

Den nya lagen ger försäkringsbolagen fler möjligheter vid fastställandet av beräkningsprinciperna för försäkringspremier. Till exempel kan ett fordons skadehistoria framöver beaktas vid prissättningen av försäkringar för flera fordon.

Liksom tidigare ska en persons tidigare skadehistoria beaktas i försäkringspremierna.


Vad föreskriver lagen om situationer där samma fordon har flera användare? Enligt vems skadehistoria fastställs priset på försäkringen?

Priset på trafiksäkringen fastställs inte enbart enligt skadehistorien, utan enligt flera riskfaktorer (s.k. tariffaktorer). Priset påverkas av både fordons- och användarrelaterade faktorer.

Reformen av trafikförsäkringslagen förändrar inte i praktiken bedömningen av dessa faktorer, utan de kommer även framöver att basera sig på kalkylerade faktiska risker.

Användarrelaterade riskfaktorer, dvs. även skadehistorien, bedöms i regel utifrån fordonets huvudsakliga användare (i praktiken fordonets ägare och/eller innehavare). Om fordonet har flera innehavare kan försäkringsbolagen dock beakta bägges skadehistoria och övriga användarrelaterade riskfaktorer.

Eftersom uppgifterna om skadehistorien är försäkringstagarspecifika kan de inte överföras till en annan person. Försäkringsbolaget kan dock vid fastställandet av försäkringspremien även beakta skadehistorien för ett fordon som maken ägt eller haft i sin besittning. Detta kan bli aktuellt i situationer där bägge personerna har använt fordonet eller där försäkringstagarens make också kommer att använda fordonet. Varje försäkringsbolag bestämmer själv hur de använder uppgifterna om skadehistorian och om de tar hänsyn till uppgifter av mer än en person.

Uppgifterna om skadehistorien är försäkringstagarspecifika. Innebär detta att om ett fordon är involverat i en skada, så påverkar detta bonusen för försäkringstagarens övriga fordon?

Inte nödvändigtvis. Det beror på bolagets försäkringsvillkor. Kontrollera detta med ditt försäkringsbolag.


Kan ett företag teckna en enda försäkring för sin fordonspark eller ska varje fordon försäkras separat?

Enligt den nya lagen kan ett företag med företags- och organisationsnummer (FO-nummer) försäkra hela fordonsparken med en försäkring utan att specificera fordonen. Det handlar då om en så kallad grupptrafikförsäkring. Försäkringsbolagen är dock inte skyldiga att bevilja grupptrafikförsäkring, utan de får avtala om detta separat. I praktiken passar en sådan lösning för till exempel stora transportföretag som har en stor fordonspark.

09.02.2017