Försummelse av försäkringsplikt

Vid försummelse att teckna en lagstadgad trafikförsäkring för ett fordon inom utsatt tid uppbär Trafikförsäkringscentralen en avgift som motsvarar premien och en försummelseavgift i första hand av fordonets innehavare för den oförsäkrade tiden.

Om innehavaren i samband med indrivningen av premier konstateras vara medellös i utsökningen riktas indrivningen till fordonets ägare.

Försummelseavgiften kan vara hela tre gånger större än försäkringspremien. Det fordon vars försäkringsplikt har försummats har användningsförbud tills försummelserna har åtgärdats adekvat. Om polisen lägger märke till ett oförsäkrat fordon i trafiken kan registreringsskyltarna beslagtas.

Avgiften som motsvarar försäkringspremien och försummelseavgiften påförs av Statskontoret på Trafikförsäkringscentralens framställning. Avgiften som motsvarar försäkringspremien och försummelseavgiften bildar tillsammans avgiften för att fordonet varit oförsäkrat.

Trafikförsäkringscentralen behandlar också trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon.

Traficom underrättar Trafikförsäkringscentralen om fordon som saknar trafikförsäkring. Trafikförsäkringsplikten för oregistrerade fordon övervakas av polisen i samband med trafikövervakningen. I fråga om utländska fordon som förs in i landet övervakar Tullen och gränsmyndigheterna att försäkringsplikten har fullgjorts.

01.01.2019