En trafikskada som orsakats av ett utländskt fordon i Finland behandlas och ersätts av Trafikförsäkringscentralen. Om skadan har orsakats av ett fordon som är registrerat i ett EES-land, kan skadan i stället för av TFC behandlas av en av TFC auktoriserad Gröna kort-representant.

TFC lämnar information om Gröna kort-representanterna. Skadeanmälan kan också lämnas till TFC, som vid behov vidarebefordrar anmälan.

Ersättningarna betalas enligt Finlands trafikförsäkringslag. Om det utländska fordonet är försäkrat i ett land som hör till Gröna kort-systemet, ersätter fordonets trafikförsäkring de person- och egendomsskador som orsakats motparten (även skador på fotgängare och cyklister) liksom skador på passagerare i det försäkrade fordonet. Det skadevållande fordonets ägare och förare får dock inte ersättningar för sina personskador, med undantag av svenska och norska fordon.

Om det skadevållande fordonet har en gränsförsäkring, ersätter gränsförsäkringen också personskador på det skadevållande fordonets förare och ägare.

30.10.2015