För övergående bortfall av arbetsinkomst får den skadade ersättning utgående från den faktiska minskningen i inkomsterna. För fastställande av ersättningens storlek behövs

  • ett läkarintyg om skadans art och tiden för arbetsoförmåga samt
  • arbetsgivarens utredning om den skadades arbetsinkomst före skadan samt under och efter den tid som den skadade är arbetsoförmögen.
23.03.2015