Ersättning för försenad inkomst betalas om den skadelidandes utexaminering till befattning eller yrke flyttats till en senare tidpunkt och förseningen bevisligen berott på trafikskadan.

23.03.2015