Missnöje med ersättningsbeslut

Det är möjligt att yrka på ändring av försäkringsbolagets ersättningsbeslut.

Om en skadelidande anser att bolagets beslut har grundat sig till exempel på en bristfällig eller felaktig utredning kan denne yrka på ändring av beslutet hos bolaget. I samband med ändringsyrkandet ska anges vilka delar av beslutet ändringsyrkandet gäller samt grunderna för yrkandet.

23.03.2015