Trafikförsäkringen kan ersätta kostnaderna för hyrning av en ersättningsbil, om behovet av en ersättningsbil anses motiverat till exempel för utövande av yrke.

Trafikförsäkringen ersätter 94 procent av totalkostnaderna för hyrning av en ersättningsbil. Till de hyreskostnader som ska ersättas räknas inte tilläggspremie för avskaffande av självrisk vid eventuell skada. Någon annan stilleståndsersättning utbetalas inte under hyrestiden utöver nämnda kostnader för hyrd bil.

Den andel som inte ersätts, dvs. 6 procent av hyreskostnaderna, motsvarar i genomsnitt inbesparingen av den egna bilens användningskostnader under stilleståndstiden.

Hyreskostnaderna för en bil som hyrs i stället för serviceleasingbil ersätts i sin helhet.

23.03.2015