Den nya lagen har korrigerad brister i den gamla lagen och samtidigt beaktar den kommande förändringar, till exempel en ökande automatisering av fordon. Grundprinciperna i lagen är dock oförändrade. Med grundprinciperna avses lagens tillämpningsområde, försäkringsskyldighet, skadeersättningar och ersättningsförmåner.

Lagändringen medför dock många praktiska förändringar. Till exempel blir påföljderna för försummelse att teckna trafikförsäkring strängare medan skadelidandes rättsskydd förbättras. Dessutom kan försäkringsbolagen beakta skadehistorien mer flexibelt i sina produkter.

Läs mer om ändringarna: