Onnistunut kuntoutus edellyttää hyvää yhteistyötä – myös korvaustoiminta voi osallistua aktiivisesti

Blogi 12.12.2019

Usein kuntoutusta tarkastellaan kuntoutujan ja kuntoutusammattilaisten näkökulmasta. Kuntoutus on kuitenkin moniulotteista ja monialaista toimintaa. Kuntoutuksen käytännöissä on yhä enemmän tilanteita, joissa on tarpeen yhdistää eri alojen asiantuntemusta- ja yleensä vielä yhtäaikaisesti. Ammatillisen kuntoutuksen prosessissa on monia toimijoita, joista yhtenä on myös korvauksen maksaja, esimerkiksi vakuutusyhtiö. Korvaustoiminnassakin on mahdollisuus edistää kuntoutujan kuntoutumista osana käsittelytyötä.

Olen toimintaterapeuttitaustainen vakuutusalan asiantuntija. Tuoreessa kuntoutuksen YAMK-lopputyössäni "Ammatillisen kuntoutujan aktiivisen osallistumisen tukeminen liikennevakuutuksen kuntoutusprosessissa" halusin löytää myös korvaustoiminnan käsittelijöille ja asiantuntijoille työkaluja kuntoutusprosessiin kuntoutujan aktiivisen osallistumisen tukemiseksi. Kuntoutujan aktiivisella osallistumisella on merkitystä kuntoutuksen etenemisen kannalta, joten sen vuoksi on tärkeää, että tuemme osallistumista yhdessä.

Toteutin tutkimuksellisen kehittämistyöni yhteistyössä Liikennevakuutuskeskuksen ja muutaman liikennevakuutusyhtiön asiantuntijoiden sekä Verven kuntoutusasiantuntijoiden kanssa. Lähestymistapani oli toimintatutkimuksellinen. Asiantuntijat tuottivat aineistonkeruun työpajoissa yhdessä keskustellen tietoa siitä, miten kuntoutujan aktiivista osallistumista tuetaan nyt ja miten sitä voitaisiin jatkossa tukea vielä paremmin liikennevakuutuksen kuntoutusprosessissa.

Lopputyöni tulokset kuvaavat työkaluja kuntoutujan aktiivisen osallistumisen tukemiseksi kuntoutus- ja korvaustoiminnassa. Seuraavaksi kerron tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksista ja havainnoistani.

Verkostomaisesta työtavasta ja vuorovaikutuksesta tehoa kuntoutukseen

Verkostomaisella työtavalla kuntoutuksessa tarkoitan kuntoutujan, kuntoutusorganisaation ja korvausorganisaation yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään jo nyt, mutta havaitsin, että yhteistyötä olisi hyvä lisätä jo prosessin alkuvaiheeseen eli kuntoutuksen suunnitteluun. Verkostomaisessa toiminnassa mahdollistuu kuntoutujan ja toimijoiden yhteinen sopiminen kuntoutuksesta ja sen toteuttamisesta.

Kun kuntoutujalla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti kuntoutuksen tavoitteiden asettamiseen ja suunnitteluun yhteistyössä toimijoiden kanssa, on sitoutuminen kuntoutukseen ja tietoisuus kuntoutuksen tavoitteesta vahvempaa.

Kuntoutusprosessissa vältytään viiveiltä ja katkoilta, kun suunnitelma on kuntoutujalle omakohtainen ja oikea-aikainen. Korvauskäsittelyssä oikea-aikaisuutta voidaan tukea sujuvalla ja viivytyksettömällä käsittelyllä.

Korvausasiantuntijat voivat tukea kuntoutujan aktiivista osallistumista viestinnän ja tiedon antamisen keinoin. Kun korvausasiantuntijat kertovat ajoissa ja selkeästi kuntoutujalle, mitä hänelle on mahdollisuus korvata, sekä kuvaavat prosessin selkeästi, tukee tämä kuntoutujan osallistumista ja pystyvyyttä kuntoutukseen liittyvissä ratkaisuissa. Kuntoutujan aktiivista osallistumista tukee myös kuntoutujan ohjaaminen kuntoutumista koskevan tiedon äärelle.

Kuntoutujan aktiivisen osallistumisen tukeminen voi olla myös pieniä arkisia asioita korvauskäsittelyssä. Kuntoutumiseen liittyvien kuulumisten ja voinnin kysyminen pelkän asianhoitamisen sijaan luo kuntoutujalle tunnetta, että hänet huomioidaan prosessissa. Kuntoutusprosessissa jokainen kohtaaminen on tärkeä tapahtuma, joka ylläpitää sitoutumista kuntoutukseen.

Korvauskäsittelijä ja korvausasiantuntijakin voi siis edesauttaa ja tukea kuntoutusta myös muuten kuin vain korvaustenmaksusta huolehtimalla. Kiinnostuitko kuntoutusprosessin kehittämisestä kuntoutujan aktiivisen osallistumisen tukemiseksi? Lataa lopputyöni Ammatillisen kuntoutujan aktiivisen osallistumisen tukeminen liikennevakuutuksen kuntoutusprosessissa (pdf).

Kuntoutustoiminta on onnistuessaan kaikkia osapuolia hyödyttävää win-win-toimintaa. Ammatillisessa kuntoutuksessa kuntoutujalle mahdollistuu työelämän jatkuminen, sekä työn tuoma sisältö. Työhön paluusta hyötyvät myös yhteiskunta ja korvaustoiminta alentuneina terveys- ja korvausmenoina. Tärkeintä on kuitenkin kuntoutuksen vaikutus kuntoutujan osallistumismahdollisuuksien ja pystyvyyden lisääntymiseen sekä mahdollisuus mielekkääseen työelämään.

Kirsti Kostamo-Kleemola
Twitter @KirstiKostamo

Kirsti toimii asiantuntijana Potilasvakuutuskeskuksessa. Potilasvakuutuskeskus on Liikennevakuutuskeskuksen tavoin osa Vakuutuskeskus-ryhmää.

Turvallisesti liikenteessä -blogissa Liikennevakuutuskeskuksen ja Onnettomuustietoinstituutin työntekijät tarkastelevat ajankohtaisia liikenneaiheita perinteistä asiantuntijaroolia vapaammin. Tervetuloa lukemaan! www.lvk.fi/blogi