Kuorma- ja pakettiautojen onnettomuuksia tarkasteltava pintaa syvemmältä turvallisuuden parantamiseksi

Blogi 28.5.2020

Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto (European Transport Safety Council ETSC) tarkastelee tuoreessa raportissaan kuorma-autojen ja pakettiautojen turvallisuustilannetta Euroopassa. ETSC:n raportti on kiinnostavaa luettavaa. Se ei mielestäni kuitenkaan anna näiden ajoneuvojen turvallisuustilanteesta kattavaa kuvaa.

Raportti käsittelee niiden onnettomuuksien seurauksia, joissa kuorma-auto tai pakettiauto on ollut mukana. Raportissa ei sen sijaan tarkastella sitä, kuka onnettomuuden on aiheuttanut ja mitä muita tekijöitä onnettomuuksien taustalla on.

Tarkastelen aihetta meiltä Onnettomuustietoinstituutista löytyvän, liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkintoihin perustuvan tiedon valossa.

Aluksi taustaa ja tilannekuvaa:

Tavarankuljetukset ovat välttämätön osa yhteiskunnan toimintaa ja elinkeinoelämää. Kuljetusajoneuvot liikennöivät kaikilla väylillä aina korkealuokkaisista runkoreiteistä kaupunkien ahtaisiin kujiin ja katuihin.

Kuorma-autojen liikenneturvallisuudesta puhuttaessa kaksi asiaa nousee usein ylitse muiden:

  1. suuri massa ja
  2. näkemäkatveet

Massa yhdessä nopeuden kanssa pahentaa ymmärrettävästi onnettomuuksien seurauksia. Kuorma-autojen koko ja muoto aiheuttavat näkemäkatveita, jolloin kuljettajan paikalta on jopa mahdotonta nähdä kattavasti ajoneuvon ympärille. Molemmat ovat riskitekijöitä etenkin muiden tienkäyttäjien näkökulmasta.

Pakettiautot ovat pienempikokoisia, mutta niiden käyttötarpeet ja käyttäjät muodostavat kirjavamman joukon tyypillisemmin ammattimaisissa kuljetuksissa käytettyihin kuorma-autoihin nähden. Pakettiautoilla on paljon yksityiskäyttöä ja niitä tarvitaan myös osana monia palveluita, kuten kiinteistöhuollossa. Pienempikokoiset pakettiautot soveltuvat myös paremmin kaupunkien kaduille.

Vuonna 2018 Euroopan kuorma-auto-onnettomuuksissa kuoli 3 310 ihmistä. Kuolleista joka toinen oli henkilöautossa kuljettajana tai matkustajana, kun taas 20 prosenttia oli jalankulkijoita tai polkupyöräilijöitä.

Pakettiauto-onnettomuuksissa kuoli 2 630 ihmistä. Pakettiauto-onnettomuuksissa kuolleista 60 prosenttia matkusti paketti- tai henkilöautossa ja 28 prosenttia oli jalankulkijoita tai pyöräilijöitä, mikä on suhteellisesti enemmän kuin kuorma-auto-onnettomuuksissa.

Itsemurhat vaikuttavat maakohtaisiin tilastoeroihin

Suomen kuorma-auto-onnettomuustilastot poikkeavat osin muusta Euroopasta: Onnettomuuksissa kuolleiden henkilöautoilijoiden osuus on meillä muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen korkea ja jalankulkijoiden sekä polkupyöräilijöiden osuus vastaavasti poikkeuksellisen matala. Lisäksi Suomen onnettomuustilastoissa korostuvat maanteillä tapahtuneet onnettomuudet muita maita selvemmin. Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vähäinen osuus heijastelee toivottavasti suomalaisten taajamien liikenneturvallisuuden korkeaa tasoa, kun taas muut havainnot ilmentävät valitettavasti myös itsemurhien yleisyyttä.

ETSC:n raportti ei käsittele itsemurhia, eikä niitä pystytä tunnistamaan kaikkien eri maiden onnettomuustilastoista, mutta esimerkiksi Suomessa ne sisältyvät edelleen viralliseen onnettomuustilastoon. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien Suomessa vuosina 2014–2018 tutkimista kuolemaan johtaneista kuorma-autojen yhteenajo-onnettomuuksista lähes joka toinen oli itsemurhatapaus, jossa pienemmän ajoneuvon kuljettaja ajoi päin kuorma-autoa. Pakettiauto-onnettomuuksissa itsemurhat ovat olleet harvinaisia.

Onnettomuus ei useinkaan ole kuorma-auton kuljettajan aiheuttama

Suomalaisten tutkijalautakuntien tutkinta-aineiston avulla voidaan tarkastella onnettomuuksissa kuolleiden lisäksi myös sitä, millä onnettomuuden osallisella oli suurempi rooli onnettomuuden aiheutumisessa. Tieto tuo toisenlaista ulottuvuutta uhrilukujen tarkasteluun ja auttaa osaltaan myös parannustoimenpiteiden kohdentamisessa.

Kun itsemurhat jätetään pois tarkastelusta, niin kuorma-auton kuljettaja oli aiheuttajana 18 prosentissa vuosina 2014–2018 tutkituista kuolemaan johtaneista kuorma-auton ja toisen moottoriajoneuvon välisistä yhteenajo-onnettomuuksista. Siis alle viidenneksessä. Pakettiauton kuljettaja oli vastaavasti aiheuttajana joka toisessa yhteenajossa.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat määrittävät osallisista aiheuttajan myös jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Itsemurhat pois lukien joka toisessa kuorma-auton ja jalankulkijan tai pyöräilijän välisessä onnettomuudessa aiheuttaja oli kuorma-auton kuljettaja. Pakettiauton kuljettaja oli aiheuttajana suhteellisesti useammin, 63 prosentissa onnettomuuksista.

Turvallisuuskehitys on hidastunut

Liikennekuolemien vähentyminen on kaiken kaikkiaan ollut Euroopassa hidasta 2010-luvusta lähtien. Kuorma-auto-onnettomuuksissa kuolleet ovat vähentyneet keskimäärin vain 2 prosenttia vuodessa, kun muissa onnettomuuksissa kuolleiden määrä väheni 3 prosenttia vuodessa. Liikenneturvallisuustilanteen seisahtuneisuus näkyy sekä kokonaistilanteen että kuorma-autojen osalta myös vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksesta korvaamien vahinkojen määrissä.

Ajoneuvo- ja ajokilometrimäärät ovat kuitenkin kasvaneet ja siihen nähden on hyvä, että onnettomuusmäärät eivät ole seuranneet perässä.

Ratkaisuksi tekniikkaa, dataa ja mielenterveystyötä

Yhteiskunnan toiminnot vaativat jatkossakin raskaiden ajoneuvojen liikennöintiä myös ahtailla sekaliikennealueilla. Pakettiautojenkaan ajomäärät tuskin vähenevät. Liikkumisen turvallisuus on kuitenkin pystyttävä varmistamaan kaikkien tienkäyttäjien kannalta. Liikenneympäristön ja logistiikan järjestelyillä on erittäin tärkeä rooli kuljetusliikenteen turvallisuuden parantamisessa. On myös tärkeää lähtökohtaisesti minimoida raskaiden ajoneuvojen ajomäärät taajamissa sekä välttää raskaiden ajoneuvojen ja jalankulku- sekä polkupyöräilyväylien risteämisiä. Esimerkiksi samanaikainen vihreä valo suojatietä ylittäville ja kääntyville moottoriajoneuvoille ei ole turvallisuuden kannalta paras ratkaisu.

Joihinkin liikenneturvallisuuden ongelmakohtiin on luvassa ainakin osittaista parannusta, sillä esimerkiksi vuodesta 2026 lähtien uusien kuorma-autojen ohjaamoista pitää olla parempi näkyvyys ulos ja kuorma-autoissa tulee olla käytössä edistyneet jalankulkijoiden sekä polkupyöräilijöiden havaitsemista avustavat järjestelmät. Myös nopeusrajoitusten noudattamista tukevat älykkäät nopeudenrajoittimet tekevät tuloaan. Onnettomuuksia ehkäisevien tekniikoiden tuomista pakettiautoihin ei myöskään ole syytä viivytellä. Ajoneuvotekniikan yleisen kehittymisen odotetaan auttavan vaaratilanteiden vähentämisessä kaikissa liikenneympäristöissä.

Suomen tieliikenneonnettomuustilastot korostavat itsemurhia ehkäisevän työn tarpeellisuutta, joka on yhteiskunnallinen monialainen tehtävä. Liikennesuunnittelun osalta valtateillä tapahtuvia kohtaavien ajoneuvojen onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä tehokkaasti keskikaiteilla ja muulla ajosuuntien erottelulla.

Turvallisuuden kehittämiseksi katuverkolta tarvittaisiin lisää tietoa ajetuista kilometrisuoritteista sekä maanteiden tapaan yhtenäistä seurantaa nopeusrajoitusten noudattamisesta. Väyläviraston seurantojen mukaan Suomessa joka toinen kuorma-auto ajaa ylinopeutta 80 km/h -nopeusrajoituksen maanteillä.

Kaiken kaikkiaan on muistettava, että kysymys on myös kuljetusalan työturvallisuudesta. Henkilövahinkojen, materiaalisten vahinkojen ja kuljetusketjun häiriintymisen lisäksi onnettomuuksista voi jäädä pitkäkestoisia ja työkykyä heikentäviä seurauksia riippumatta siitä, johtuiko onnettomuus itsestä vai toisesta. Asiaa ovat tuoreeltaan tarkastelleet Helsingin yliopiston tutkija Igor Radun kumppaneineen tutkimuksessa Suicide by crashing into a heavy vehicle: Focus on professional drivers using in-depth crash data.

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston tiedote ja raportti löytyvät ETSC:n verkkosivuilta. Brysselissä sijaitseva ETSC on voittoa tavoittelematon toimija, joka edistää liikenneturvallisuuden huomioimista päätöksenteossa.

Esa Räty

Esa on OTIn liikenneturvallisuuspäällikkö. Onnettomuustietoinstituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Twitter @esa_raty

OTI on Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto ETSC:n jäsen. Muita jäseniä Suomesta ovat Liikenneturva sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Turvallisesti liikenteessä -blogissa Liikennevakuutuskeskuksen ja Onnettomuustietoinstituutin työntekijät tarkastelevat ajankohtaisia liikenneaiheita perinteistä asiantuntijaroolia vapaammin. Tervetuloa lukemaan! www.lvk.fi/blogi