Tiivistelmä vuoden 2016 toimintakertomuksesta

Toimintaympäristö

Liikennevakuutuskeskuksessa panostettiin liikennevakuutuslain kokonaisuudistukseen (LIVA) jatkamalla tiivistä yhteistyötä Finanssialan Keskusliiton (FK) kanssa ja osallistumalla STM:n työskentelyyn. Vahvistettiin LVK:n uudet säännöt.

Vakuutusmaksutulo (vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja ilman jakojärjestelmämaksuja) oli yhteensä 829 (846) M€. Maksutulo aleni edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %. Liikennevakuutuksen perusteella vakuutusyhtiöille ilmoitettiin ennakkotiedon mukaan 127 678 (129 406) liikennevahinkoa eli 1,3 % edellistä vuotta vähemmän.

Oikeus- ja vakuutustoimi

LVK oli tiiviisti mukana LIVA-säätämisprosessissa. Lain vahvistamisen jälkeen LVK teki uuden lain mukaiset päivitykset ylläpitämiinsä alan ohjeistuksiin ja viranomaisohjeisiin sekä avasi verkkosivuilleen kuluttajille suunnatun tietopalvelun uuden lain sisällöstä. Asiantuntijat kouluttivat uutta liikennevakuutuslakia useissa alan tilaisuuksissa.

Osallistuttiin Liikenne- ja viestintäministeriön alaiseen Liikennekaaren seurantaryhmään. Syksyllä päivitettiin yhteistyössä LVM:n kanssa tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annettu laki. Aloitettiin valmistautuminen vuonna 2018 voimaan tulevaan EU:n tietosuoja-asetukseen.

Rajavakuutuksia myytiin yhteensä 763 (870) eli selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. LVK:n myöntämiä siirtovakuutuksia myytiin 55357 (59 111). Kaikkiaan siirtolupia myönnettiin 97105 (98 679) kappaletta.

Toteutettiin uusi korvausedustajarekisteri sekä LVK:n verkkosivuille tehty palvelu, josta yksityishenkilö voi hakea todistuksen omasta vakuutus- ja vahinkohistoriastaan.

Perintätoimi

Trafilta saatavien vakuuttamattomuusilmoitusten määrä oli 43 531 (43 429) kappaletta. Kehitettiin perintäjärjestelmää siten, että uusi yhteistoiminta Valtiokonttorin kanssa on mahdollista. Velkajärjestelyiden, pakkohuutokauppojen ja ulosottojen määrissä ei tapahtunut muutosta. Hallinto-oikeuteen laadittavien vastineiden määrä nousi 74 (35) tapaukseen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltiin 5 (6) tapausta.

Korvaustoimi

LVK:lle ilmoitettiin uusia vahinkoja tai selvitystapauksia kaikkiaan 5 566 (6 449). Kotimaisten moottoriajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja oli 1 185 (1 095), joista tuntemattomien aiheuttamia henkilövahinkoja oli 400 (409), vakuuttamattomien aiheuttamia 717 (621) ja siirtovakuutusvahinkoja 68 (65).

Ulkomaisten moottoriajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja ilmoitettiin 588 (657) ja porovahinkoja 3 410 (4 291). Lisäksi sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmään liittyen julkisen sektorin hoitolaitokset lähettivät LVK:lle selvitettäväksi 202 (215) ilmoitusta liikennevahingoissa loukkaantuneista potilaista, joiden osalta korvausvastuussa olevaa vakuutusyhtiötä ei ollut hoitotilanteessa pystytty selvittämään.

Ulkomaisen vakuutusyhtiön korvausedustajana LVK:lle tuli käsittelyyn 150 (158) vahinkotapausta. Liikennevakuutusdirektiivin tarkoittamana korvauselimenä LVK:lle tuli käsittelyyn 31 (33) tapausta.

Porovahinkojen korvausjärjestelmä (ePoro-sovellus) uudistettiin kokonaisuudessaan ja otettiin käyttöön.

Aktuaaritoimi

Tehtiin Liikennevakuutuksen riskitutkimus sekä yhtiökohtaiset tutkimukset, pääajoneuvoryhmien vahinkojakaumat, Kotikunta- ja Merkkitutkimus vuodelle 2016. Lisäksi laadittiin erillinen moottoripyörien riskitutkimus.

Laadittiin jakojärjestelmän edellyttämät laskelmat, joiden pohjalta tehtiin vuoden 2015 lopullinen tasaus ja vuoden 2016 ennakkotasaus sekä määrättiin jakojärjestelmämaksu vuodelle 2017.

Määritettiin vakuuttamattomien moottoriajoneuvojen omistajilta perittävän hyvikkeen perusteena olevat keskimääräiset vakuutusmaksut vuodelle 2017. Liikennevakuutuksen ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kuolevuuden referenssimallia varten muodostettiin kuolevuusaineisto.

Toimitettiin jäsenyhtiöihin solvenssi II -raportoinnin edellyttämät kassavirtaennusteet LVK:n arvioiman vastuuvelan osalta sekä vastaavat kassavirtaennusteet liikennevakuutuksen suurvahinkopoolien osalta.

Liikenneturvallisuustyö ja liikenneonnettomuuksien tutkinta

Liikennevakuutuskeskuksen strategian pohjalta valmisteltiin liikenneturvallisuustyön uusi strategia. Liikenneturvallisuustoiminta brändättiin uudelleen. Uutena nimenä toimi syyskuusta alkaen Onnettomuustietoinstituutti (OTI).

Varauduttiin vuoden 2017 alusta muuttuvaan liikenneturvallisuustyön rahoitukseen. Laki- tie ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (24/2001) kumottiin ja korvattiin uudella lailla vuoden 2017 alusta.

Moottoriajoneuvossa mukana olleen henkilön kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tutkittiin 193, jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan johtaneita 47 ja erityisprojektien onnettomuuksia 131. Yhteensä tutkittiin 371 onnettomuutta. Käynnistettiin kolmivuotinen tutkimusprojekti vakavien vammautumisten tiedonkeruusta.

Tutkijalautakunta-aineistoa ja korvattujen liikennevahinkojen tilastoaineistoa käytettiin omien tilastoraporttien lisäksi mm. liikenneturvallisuustutkimuksiin, lausuntojen ja esitysten perusteluina sekä liikenneturvallisuusviestinnässä.

Osallistuttiin ETSC:n ja Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin ja pohjoismaisten onnettomuustutkintaorganisaatioiden toimintaan.

Tekniset asiat

LVK:n vahinkojen tarkastuspyyntöjen määrä oli 824 (992).

Auto- ja vakuutusalojen välisten maalaussuositusten päivittämistä jatkettiin tekemällä alojen yhteisesti sopima Cab Group AB:n maalausaikatutkimus.

Auto- ja liikennevakuuttamisen tueksi käyttöön otettua riskiluokitustiedon välitysmenettelyä jäsenyhtiöille jatkettiin ja aloitettiin kuukausittainen korjauskustannusten tilastotiedon toimittaminen.

Viestintä ja sidosryhmätoiminta

Vuoden 2016 merkittävimmät viestinnälliset kokonaisuudet olivat uusi liikennevakuutuslaki ja liikenneturvallisuustyön brändäys. Ajankohtaisista aiheista tehtiin tiedotteita, blogeja, verkkouutisia ja pidettiin tiedotustilaisuuksia. Julkiseen keskusteluun osallistuttiin sosiaalisessa mediassa, mielipidekirjoituksilla ja antamalla haastatteluita.

Viestintä jatkoi liikenneturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa rattijuopumuksen vastaisessa #rohkee-kampanjassa ja Liikenneturvan tiedotusalan neuvottelukunnassa.

Viestinnässä panostettiin omiin digitaalisiin viestintäkanaviin. LVK:lle käynnistettiin oma blogi ja sähköinen uutiskirje Uutisväylä. Kriisiviestintäsuunnitelmaa testattiin harjoituksen avulla. Mediavalmennuksia jatkettiin säännöllisenä toimintatapana. Vakuutusyhtiöiden kanssa tiivistettiin yhteistyötä käynnistämällä Vakuutuskeskuksen viestintäjaosto.

Talous

LVK suoritti tilivuonna varsinaisia korvauksia yhteensä 8,1 (8,7) M€ ja korvausvastuu tilivuoden lopussa oli 55,1 (41,3) M€. Ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen osalta maksettiin varsinaisia korvauksia noin 4,9 (5,6) M€. Välitettäviä maksuja oli yhteensä 9,6 (9,8) M€; Liikenneturvalle 6,9 (6,7) M€. Vakuutuskuntoutus VKK:lle 1,1 (1,3) M€ ja liikennevahinkolautakunnalle 1,7 (1,8) M€. LVK:n omat toimintakustannukset (korvauskäsittely- ja hallintokulut ilman poistoja ja rahoituskuluja) olivat yhteensä 6,4 (6,4) M€.

LVK sai tuottoja hyvikeperinnästä, siirtovakuutuksesta, pohjoismaisten rajavakuutuspoolien ylijäämästä, käsittelypalkkioista ja muista tuotoista yhteensä 3,9 (3,6) M€.

Henkilöstö

LVK:n toimintaan kohdistettiin kaikkiaan noin 50 henkilötyövuotta. Oman henkilökunnan lisäksi LVK:lla oli yhteistä henkilökuntaa Vakuutuskeskuksen muiden organisaatioiden kanssa.

Henkilöstöstrategia uudistettiin. Sen perusrakenne on voimassa 2020 saakka, ja erityiset painopistealueet valitaan vuosittain. Strategian toteutumista seurataan vuosittaisen ja yksityiskohtaisemman henkilöstöraportin avulla. Lisäksi käynnistettiin palkitsemisjärjestelmän kehitystyö yhdessä TVK:n kanssa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Lyhyellä aikavälillä toimintaympäristössä ei ole todettavissa sellaisia ilmiöitä, joilla olisi tilikauden päättymisen jälkeen välitöntä vaikutusta tulevaan kehitykseen.

Sitä vastoin mm. uusi liikennevakuutuslaki, uudistuva tieliikennelaki, liikennekaari-säädäntökokonaisuus sekä erityisesti yhteiskuntamme kiihtyvä teknologinen kehitys ja digitalisaatio tulevat vaikuttamaan merkittävästi liikennevakuutusalaan ja liikenneonnettomuuksien riskeihin tulevaisuudessa.

Liikennevakuutuskeskuksen toimielimet 2016

Hallitus

 • Mikko Pöyhönen, If, puheenjohtaja
 • Antti Huhtala, OP
 • Sami Lommi, Folksam
 • Timo Parkkisenniemi, Fennia
 • Sari Styrman, Pohjantähti
 • Jari Sundström, LähiTapiola

Timo Parkkisenniemi, Fennia 20.9.2016 asti, jonka jälkeen Fenniaa edusti asiantuntijana Mika Aho.

LVK:n toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa
 • Lainsäädäntöjohtaja (1.3.2016 lähtien) Asko Nio
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT
 • Janne Elo KHT

Valvontatilintarkastajana on toiminut Jari Miikkulainen (KHT).

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Liikennevakuutuskeskuksen toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

31.03.2017