Ersättning för bestående men utbetalas till den skadelidande för det allmänna funktionella men som skadan förorsakat.

Ersättningsbeloppet beror på skadans art och därav följande invaliditetsklass, den skadelidandes ålder vid skadetidpunkten samt i vissa fall på om livskvaliteten försämrats avsevärt till följd av skadan. Skadorna är indelade i invaliditetsklasserna 1–20 enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1649/2009).

23.03.2015