En ersättningssökande som är missnöjd med ersättningsbeslutet får söka ändring i det hos tingsrätten genom att väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år från det skriftliga delgivandet av försäkringsbolagets beslut och denna tidsfrist.

Ersättningssökanden anses ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7:e) dagen efter postningen av beslutet såvida inget annat bevisas.

Ersättningssökanden kan också låta tingsrätten behandla ärendet i samband med ett brottmål som gäller trafikskada. Enligt 80 § i trafikförsäkringslagen kan ett ersättningsärende tas upp till prövning i domstol förutsatt att försäkringsbolaget har vägrat att utbetala den ersättning som påyrkas. Då ska ett intyg över försäkringsbolagets vägran att betala yrkad ersättning uppvisas för domstolen. Enligt 80 § i trafikförsäkringslagen ska försäkringsbolaget inkallas för att bli hört i rättegången. Kallelsetiden ska vara minst 14 dagar.

01.01.2017