Den nya trafikförsäkringslagen träder i kraft

Meddelande 30.12.2016

Den gamla trafikförsäkringslagen upphävs i sin helhet och ersätts med en ny den 1 januari 2017. Syftet med totalreformen av trafikförsäkringslagen är att förtydliga lagen och göra den entydigare.

Konsumenterna behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen. Det är dock bra att vara medveten om att försummelse av den lagstadgade trafikförsäkringen framöver leder till strängare sanktioner än tidigare. Ett oförsäkrat fordon har användningsförbud och polisen kan beslagta registreringsskyltarna om ett sådant fordon påträffas i trafiken.

Avgifterna för oförsäkrad tid höjs också. Beloppet av försummelseavgiften påverkas av försummelsens längd, försummelsens uppsåtlighet och regelbundenhet samt om fordonet använts i trafiken. I fortsättningen påförs avgiften för oförsäkrad tid av Statskontoret. Det är dock Trafikförsäkringscentralen som driver in avgifterna även i fortsättningen.

Den nya lagen medför inga större förändringar i försäkringsskyldigheten. För konsumenterna är den viktigaste informationen att ett avställt fordon inte längre behöver trafikförsäkring. Försäkringen ska då sägas upp separat. Om trafikförsäkringen har sagts upp ska en ny trafikförsäkring tecknas före anmälan om påställning till Trafi. Självfallet får man inte köra alls med ett avställt fordon.

Från och med årsskiftet är det inte längre Statskontoret som ersätter skador på fordon som är befriade från försäkringsplikt, utan Trafikförsäkringscentralen. Statskontoret svarar dock fortsatt för skador som orsakats av fordon som ägs av finska staten.

Mer flexibel prissättning av försäkringar

Liksom tidigare ska en persons tidigare skadehistoria beaktas i försäkringspremierna. Den nya lagen ger dock försäkringsbolagen mer flexibla möjligheter att beakta kundens försäkrings- och skadehistoria.

Till exempel kan ett fordons skadehistoria beaktas i prissättningen av försäkring för flera fordon och flera fordons skadehistoria kan beaktas i prissättningen av försäkring för ett fordon med samma ägare. Då behöver skadehistorien inte nödvändigtvis börja från början för varje nytt fordon.


För mer information:

  • Direktör Janne Jumppanen, tfn 040 450 4543
  • Ersättningschef Antti Tuulensuu, tfn 040 450 4671
  • Juridisk chef Visa Kronbäck, tfn 040 450 4259
  • Kommunikationsärenden, tfn 040 450 4700
    fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

www.lvk.fi/trafikforsakringslag 

 

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelser i att betala lagstadgade trafikförsäkringspremier. Centralen främjar trafiksäkerheten genom att samordna verksamheten vid undersökningskommittéerna för trafikolyckor och sammanställa statistik över olyckor. Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen, som sköter många internationella uppgifter. www.lvk.fi/sv

 

30.12.2016