Fordonslagen ändras – hur ska nya förflyttningshjälpmedel med elmotor försäkras?

Meddelande 30.12.2015

Trafikförsäkringscentralen

Fordonslagen ändras 1.1.2016. Därefter blir många nya förflyttningshjälpmedel med elmotor tillåtna i trafiken. Enligt den gällande lagstiftningen ska trafikförsäkring tecknas för motorfordon, men hur är det med de nya lätta förflyttningshjälpmedlen med elmotor?

Förflyttningshjälpmedel med elmotor är till exempel fortskaffningsmedel av Segway-typ, ståhjulingar med elmotor, sparkcyklar med elmotor, självbalanserande enhjulingar samt elassisterade cyklar.

– Största delen av dessa förflyttningshjälpmedel med elmotor är inte klassificerade som fordon enligt EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning. Därmed jämställs de i fråga om försäkringsskyldighet med lätt trafik, säger direktör Janne Jumppanen på Trafikförsäkringscentralen.

Trafikförsäkring ska tecknas för alla förflyttningshjälpmedel eller fordon vars effekt är högre än 1 kW eller vars maximala hastighet är högre än 25 km/h. Dessutom ska trafikförsäkring tecknas för motoriserade cyklar. Motorns effekt får vara högst 1 kW och cykelns maximala hastighet högst 25 km/h. I EU bildar cyklar en egen fordonsklass som utgör grund för försäkringsskyldigheten.

Däremot behöver och kan trafikförsäkring inte tecknas för förflyttningshjälpmedel som stöder eller ersätter förflyttning till fots, om deras effekt är högst 1 kW och deras hastighet högst 15 km/h. Utanför försäkringsskyldigheten ställs dessutom elassisterade cyklar som ska trampas och som har en effekt på högst 250 W och en maximal hastighet på högst 25 km/h. Trafikförsäkring ska inte heller tecknas för så kallade lätta elfordon, vilkas effekt är högst 1 kW, maximala hastighet högst 25 km/h och bredd högst 80 cm.

Tips vid anskaffning av fortskaffningsmedel

Med tanke på försäkringsskyldigheten är det mycket viktigt att utreda fortskaffningsmedlets maximala hastighet och effekt före inköpet. Skador orsakade av förflyttningshjälpmedel som inte omfattas av försäkringsskyldigheten ersätts inte av trafikförsäkringen. Situationen är likadan som för till exempel cyklar. Det lönar sig att skaffa frivilliga försäkringar såsom olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

– Olycksfallsförsäkringen ersätter personskador som orsakas försäkringstagaren och ansvarsförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakas utomstående parter. Om ett frivilligt försäkringsskydd saknas ansvarar den som orsakat skadan för de skador som orsakats personen själv och andra parter, förklarar ersättningschef Antti Tuulensuu på Trafikförsäkringscentralen.

Den som använder fortskaffningsmedel ska också vara försiktig och ta hänsyn till andra vägtrafikanter samt på förhand ta reda på trafikreglerna. Det är också viktigt att använda ändamålsenlig skyddsutrustning, till exempel hjälm. – Om fortskaffningsmedlets effekt är högre än 1 kW eller den konstruktiva hastigheten över 25 km/h, bör användaren höra sig för hos Trafi om det överhuvudtaget är tillåtet att använda fortskaffningsmedlet i vägtrafiken i Finland, påpekar jurist Visa Kronbäck.


För mer information:

Grafik över försäkringsskyldigheten

  • Direktör Janne Jumppanen, tfn 040 450 4543
  • Jurist Visa Kronbäck, tfn 040 450 4259
  • Ersättningschef Antti Tuulensuu, tfn 040 450 4671
    fornamn.efternamn@vakuutuskeskus.fi

 

Trafikförsäkringscentralen (TFC) tryggar i sista hand rättigheterna för den som råkat ut för en trafikskada och tar hand om följderna av försummelser i att betala lagstadgade trafikförsäkringspremier. Centralen främjar trafiksäkerheten genom att samordna verksamheten vid undersökningskommittéerna för trafikolyckor och sammanställa statistik över olyckor. Alla försäkringsbolag som beviljar trafikförsäkringar i Finland är medlemmar i centralen, som sköter många internationella uppgifter. www.lvk.fi/sv

 

30.12.2015