Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2017

År 2017 påverkas trafikförsäkringsverksamheten övergripande av reformen av trafikförsäkringslagen.

Enligt preliminära uppgifter uppgick premieinkomsten (minskad med kreditförluster på premiefordringar och exkl. avgifter för fördelningssystemet) till 738 (829) miljoner euro. Jämfört med föregående år minskade inkomsten med 11 %. Enligt preliminära uppgifter anmäldes 124 293 (127 678) trafikförsäkringsskador till försäkringsbolagen, vilket var en minskning med 2,7 % från föregående år.

Juridiska ärenden och försäkringsverksamhet

Det såldes således 850 (763) gränsförsäkringar. Ökningen berodde på den ökade mängden gränstrafik i och med att shoppingturismen ökade. Det såldes 56 500 (55 357) förflyttningsförsäkringar som beviljats av TFC. Totalt utfärdades 103 330 (97 105) förflyttningstillstånd.

I ersättningsrepresentantregistret togs i bruk en sökfunktion med registernummer.

Man förberedde sig på genomförandet av direktivet om försäkringsdistribution (IDD) och den nationella lagstiftningen. Det upprättades mallblanketter för trafik- och kaskoförsäkringar som regelverken förutsätter.

Man inledde ett projekt som siktar till att förnya förmedlingen av polisanmälningar från polisen till TFC och från TFC till försäkringsbolagen så att den sker på samma botten.

Intressentgrupper gavs utbildning i trafikförsäkringslagen och man deltog i beredningen av de tekniska lagändringarna.

Det inleddes ett projekt där man gick igenom bland annat personregister, handlingar och avtal för att se till att de uppfyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Man gav utlåtanden om den nationella dataskyddsregleringen och lagändringarna i samband med den.

Utlåtande gavs även om det föreslagna ändringarna i transportservicelagen, automatiseringen av trafiken och digitala tjänster samt reformen av vägtrafiklagen (www.lvk.fi/lausunnot).

På unionsnivå följde man upp granskningen av trafikförsäkringsdirektivet (MID-Refit). Man deltog i Insurance Europes gemensamma utlåtanden.

Indrivning

Indrivningsprocessen för oförsäkrade fordon som ändrades i och med den nya trafikförsäkringslagen togs i bruk tillsammans med Statskontoret. Man producerade ett förnyat indrivningssystem. Statskontoret behandlade och sände tillbaka beslut om 36 950 ansökningar av TFC. Från Trafiksäkerhetsverket Trafi kom 43 213 (43 531) anmälningar om oförsäkrade fordon.

Mängden skuldregleringar ökade jämfört med året innan med cirka 15 procent. Mängden exekutiva auktioner, återbäringar, rättegångskostnader och utsökningar var oförändrad. Antalet bemötanden till förvaltningsdomstolen sjönk till 43 (74) fall. I högsta förvaltningsdomstolen behandlades 1 (5) fall.

Skadereglering

Det anmäldes 6 996 (5 566) nya skador eller utredningsfall till TFC. Antalet skador som orsakats av inhemska motorfordon uppgick till 1 407 (1 185), av vilka 376 (400) var skador orsakade av okända, 740 (717) skador orsakade av oförsäkrade och 90 (68) förflyttningsförsäkringsskador.

Som nytt ersättningsslag i och med den nya trafikförsäkringslagen ersattes 201 skador orsakade av fordon som befriats från försäkringsplikten. Antalet anmälda skador som orsakats av utländska motorfordon var 827 (588) och antalet anmälda renskador 4 331 (3 410).

I anknytning till sjukvårdens fullkostnadsansvarssystem (TÄKY) skickade offentliga vårdinrättningar 226 (202) anmälningar till TFC för utredning av fall där man inte kunnat fastställa det ersättningsansvariga försäkringsbolaget i samband med vård av en patient som skadats i en trafikolycka.

TFC tog emot 155 (150) fall som skaderegleringsrepresentant för ett utländskt försäkringsbolag. TFC tog emot 50 (31) fall som ersättningsorgan enligt trafikförsäkringsdirektivet, där försäkringsbolaget inte hade motiverat svaret inom utsatt tid eller hade underlåtit att utse en skaderegleringsrepresentant.

Aktuarie- och statistikverksamhet

Vi gjorde en riskundersökning för trafikförsäkring, bolagsspecifika undersökningar, skadefördelningar för huvudfordonsgrupperna och en Hemkommuns- och Märkesundersökning samt en riskundersökning för motorcyklar.

Inom fördelningssystemet gjordes de nödvändiga beräkningarna. Premier som motsvarar försäkringspremier för debiteringar av försummelseavgiften från ägare av oförsäkrade motorfordon fastställdes för år 2018.

Vi gjorde beräkningar som förutsätts av utredningen av nya skador som anmälts till trafikförsäkringens storskadepool. Det gjordes beräkningar med anknytning till omfördelningen av gamla skador. Ersättnings- och reservationsuppgifterna för öppna och nya skador i poolerna uppdaterades.

Till medlemsbolagen lämnades kvartalsvisa kassaflödesprognoser enligt Solvens II-kraven för den ansvarsskuld som TFC ska bedöma samt ersättningsansvaren för storskadepoolerna inom trafikförsäkring.

Trafiksäkerhetsarbete och undersökning av trafikolyckor

Från början av 2017 har trafiksäkerhetsarbetet finansierats i sin helhet med statsbidrag som beviljas av Trafi.

Undersökningskommissionerna undersökte 210 (240) trafikolyckor med dödlig utgång. Enligt förhandsuppgifterna omkom 226 personer i vägtrafiken, 36 färre än året innan.

I fråga om vägtrafikolyckor undersökte vi 168 olyckor med dödlig utgång för en person i motorfordon, 42 med dödlig utgång för en fotgängare eller cyklist och 142 olyckor i särskilda projekt, sammanlagt 352 olyckor. Undersökningens fokus flyttades till undersökning av allvarlig skada och forskningsprojektet i anknytning därtill fortsatte.

Datainsamlingsprocesserna automatiserades och nya gränssnitt för datadelning utvecklades.

Vi deltog i ETSC:s, Nordiska väg- och trafikforumets och nordiska olycksutredningsorganisationers verksamhet.

Tekniska frågor

Antalet skadeinspektioner som begärdes av TFC var 997 (824).

Vi fortsatte utveckla beräkningssystemet Cabas. Uppdateringen av lackeringsrekommendationerna för bil- och försäkringsbranscherna fortsatte genom att man tog i bruk en ny tidsplan för Cab Group AB:s lackeringstidsundersökning. Projektet för att uppdatera arbetstidsplanen för skadereparationer (tidsplaner för Mysby-skadereparationer i Cabas-systemet) slutfördes.

Förfarandet med förmedling av riskklassificeringsinformation till medlemsbolagen som stöd för bil- och trafikförsäkringsverksamheten fortsatte. Dessutom började vi förmedla månadsstatistik över reparationskostnader.

Kommunikation och intressentaktiviteter

I anknytning till trafikförsäkringslagen tillhandahölls grunduppgifter, till exempel TFC:s LIVA-sidor besöktes av 10 000 personer. Sammanlagt ökade besökarantalet på TFC:s nätsidor kraftigt, 78 procent jämfört med året innan.

Vi ordnade ett allmänt sammanträde gällande det internationella gröna kortsystemet. Målet var att utveckla systemet och fördjupa samarbetet mellan medlemsstaterna.

Trafiksäkerhetsarbetet inom försäkringsbranschen fyllde 50 år. Trafiksäkerhetssamarbetet med de övriga aktörerna inom branschen fortsatte. OTI deltog bland annat i SuomiAreena tillsammans med organisationer inom bil- och trafikbranschen. Bland trafiksäkerhetsämnen fick bland annat årsstatistiken och bilmodellundersökningen särskild synlighet i massmedierna. TFC utarbetade tillsammans med Trafikskyddet en körhandbok om körning i vinterförhållanden för utländska förare.

Vi upprättade en intern modell för förändrings- och projektkommunikation. Anvisningarna för sociala medier förnyades för att motsvara nuläget. Även de sakkunniga axlade ett större ansvar för innehållet på sociala medier.

Ekonomi

Under räkenskapsåret betalade TFC totalt 6,5 (8,1) miljoner euro i skadeersättningar. Vid utgången av året uppgick ersättningsansvaret till 53,3 (55,1) miljoner euro. Ersättningar enligt fördelningssystemet som TFC betalade uppgick till 4,6 miljoner euro. För trafikskador orsakade av utländska fordon betalade TFC ca 6,7 (4,9) miljoner euro i egentlig ersättning. De förmedlade premierna uppgick till 1,8 (9,6) miljoner euro, 0,05 (1,1) miljoner euro till Försäkringsbranschens rehabilitering FBR och 1,8 (1,7) miljoner euro till trafikskadenämnden.

TFC:s omkostnader (skadereglering och förvaltningskostnader exkl. avskrivningar och finansiella kostnader) uppgick till 6,9 (6,4) miljoner euro.

TFC erhöll sammanlagt 2,7 (3,9) miljoner euro i intäkter från kapitaliserade skador, utlåtanden och handläggningsarvoden.

Administration

Arbetsinsatserna i TFC:s verksamhet motsvarade ca 51 årsverken. Förutom TFC:s egen personal delas viss personal med andra organisationer i Försäkringscentralsgruppen.

Vi intensifierade samarbetet med Olycksfallsförsäkringsgruppen.

Framtidsperspektiv

Efter räkenskapsperiodens utgång har det inte konstaterats några omvärldsfenomen med väsentlig inverkan på den framtida utvecklingen.

Emellertid kommer den tilltagande tekniska utvecklingen och digitaliseringen i samhället att betydligt påverka trafikförsäkringsbranschen och risker för trafikolyckor i framtiden.

Trafikförsäkringscentralens organ 2017

Styrelse

 • Antti Huhtala, OP, ordförande
 • Mika Aho, Fennia
 • Tapani Alaviiri, LokalTapiola
 • Mikko Pöyhönen, If
 • Sami Lommi, Folksam
 • Sari Styrman, Pohjantähti, till möte 2 (28.2.2017), varpå Pohjantähti företräddes av sakkunnig Veijo Santala på möte 4 (25.4.2017) och Krista Rantala från möte 6 (5.6.2017).
 • Mikko Pöyhönen, If filial i Finland Abp, till möte 10 (27.9.2017), varpå bolaget företräddes av sakkunnig Peter Roselius från Möte 11 (20.11.2017).

TFC:s verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Janne Jumppanen, trafikförsäkringsenhetens direktör
 • Kalle Parkkari, trafiksäkerhetsdirektör
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör till 29.9.2017
 • Ville Lilja, aktuariedirektör från 20.11.2017
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR
 • Janne Elo CGR

Övervakningsrevisor var Jari Miikkulainen (CGR).

De officiella boksluten finns till påseende på Trafikförsäkringscentralens kontor, Östersjögatan 11–13.

 

15.05.2018