Sett över en tioårsperiod minskade antalet trafikskador mest år 2013

Meddelande 31.12.2014

Försäkringsbolagens trafiksäkerhetskommitté VALT

År 2013 minskade antalet trafikskador med 6 procent jämfört med 2012. Minskningen i antalet motorfordonsskador påverkades av den milda vintern och de isfria vägarna. Å andra sidan kunde mörkret till följd av avsaknaden av snö vara en delorsak till att antalet skador som drabbade fotgängare och cyklister ökade.

Försäkringsbolagens trafikskadestatistik är den mest omfattande sammanfattningen av samtliga olyckor och skador i vägtrafiken under året. Den färska statistiken visar att medan antalet skador de dystraste dagarna 2012 var över 1 000, var antalet skador 2013, även i värsta fall, knappa 600.

– Inte en enda dag inträffade det exceptionellt många olyckor. Normalt inträffar det många olyckor under en dag när det råder särskilt dåligt vinterföre. Av statistiken framgår också att körförhållandena var mer gynnsamma, i synnerhet i februari, säger Tapio Koisaari, kontaktchef på Trafikförsäkringscentralen.

År 2013 var det totala antalet skador 100 385 medan det året innan var 106 456. Antalet personskador minskade med 3 procent och antalet plåtskador med 6 procent. Proportionellt sett var minskningen mest betydande i antalet mötesolyckor (13 %) samt i antalet påkörningar bakifrån där minskningen var 11 procent jämfört med året innan. På parkeringsområden inträffade 45 procent av skadorna.

– Det är emellertid tråkigt att antalet allvarliga olyckor och olyckor med fotgängare och cyklister inte har minskat. En orsak till att exempelvis antalet olyckor mellan motorfordon och fotgängare och cyklister ökade med 10 procent kan vara den snöfria och mörka vintern som påverkade sikten negativt, säger Koisaari.

Små genomfartskommuner toppar skadestatistiken

Små kommuner där genomfartstrafiken är stor toppar trafikskadestatistiken när antalet skador sätts i relation till invånarantalet. I Mariehamn inträffade åter flest trafikskador per invånare: totalt 379, vilket innebär 33,3 skador per 1 000 invånare.

– Resande från andra orter är emellertid bara en delorsak. Skadeantalet påverkas också av trafikregleringar, såväl av anslutningar vid riksvägar som av kommunernas interna trafikregleringar, säger Tapio Koisaari.

Kvantitativt sett var antalet skador störst i de stora städerna, dvs. Helsingfors (11 982), Esbo (4 747), Tammerfors (4 332), Åbo (4 085) och Vanda (4 234). Mest minskade antalet skador i Helsingfors, med 1 503, jämfört med året innan.

Enligt beräkningar uppgår försäkringsbolagens ersättningar till dem som drabbades av en trafikskada 2013 till 535 000 000 euro.

Ytterligare information lämnas av

Försäkringsbolagens trafikskadestatistik 2013, inklusive kommunuppgifter och en bilaga med de kommuner som toppar statistiken.

  • Tapio Koisaari, kontaktchef, tfn 040 708 2879
  • Kalle Parkkari, trafiksäkerhetsdirektör, tfn 050 306 9884

 

19.10.2017