Förändras ersättningarna för trafikskador med den nya lagen?

För konsumenter i mycket liten grad. Syftet var att trafikförsäkringen skulle vara lika heltäckande och tryggande som tidigare, även om små preciseringar gjordes i försäkringens tillämpningsområde. Maximiersättningarna för sakskador stiger dock från 3,3 miljoner till 5 miljoner euro.


Hur snabbt betalas ersättningen framöver?

Handläggningstiderna för skadeärenden blir kortare. Handläggningen av skadeansökan ska påbörjas inom sju dagar från mottagandet av ersättningsansökan, dvs. från att ärendet blivit anhängigt. Ersättningsbeslut ska fattas inom en månad från att ärendet blivit anhängigt. Om ersättningsbeslutet dröjer över en månad ska dröjsmålsränta betalas till sökanden. Om avgörandet av ärendet dröjer till exempel på grund av utredningen av ersättningsansvaret ska försäkringsbolaget inom tre månader underrätta kunden om varför handläggningen dröjer.


Vem ersätter framöver den oskyldiga partens skador om den andra parten saknar försäkring?

Trafikförsäkringscentralen ersätter även framöver den oskyldiga partens skador. Ersättningen är lika stor som den skulle ha varit om fordonet hade haft gällande trafikförsäkring.

16.11.2016