Vad händer om fordonets ägare inte ser till att fordonet har lagstadgad försäkring?

Påföljderna för försummelse att teckna försäkring blev strängare enligt den nya lagen:

  • ett oförsäkrat fordon har användningsförbud
  • polisen får beslagta registreringsskyltarna
  • den som försummat sin försäkringsskyldighet kan utöver försäkringspremien åläggas att betala en försummelseavgift, som kan vara många gånger större än en normal försäkringspremie.

Beloppet av försummelseavgiften påverkas av försummelsens längd, försummelsens uppsåtlighet och regelbundenhet samt om fordonet använts i trafiken. Försummelseavgiften höjs med den nya lagen.


Varför blev påföljderna för försäkringsförsummelser strängare?

Skador som ett oförsäkrat fordon orsakat oskyldiga parter betalas från en gemensam kassa, dvs. alla försäkringstagare blir i sista hand betalare. I ju högre grad fordon är försäkrade desto mindre behöver andra betala för skador som orsakats av oförsäkrade fordon.

16.11.2016