Varför är trafikförsäkringen obligatorisk?

Trafikförsäkringen tryggar den oskyldiga partens rättsskydd och ersättningar. Trafikförsäkringens skydd är lika omfattande enligt den nya trafikförsäkringslagen.

Även internationellt sett är trafikförsäkringsskyddet i Finland mycket omfattande. Inte ens alla gröna kortet-länder har så kallat förarskydd (där även föraren som orsakat skadan får ersättning för sina personskador).

I trafiken är skaderisken större än på många andra livsområden. Den lagstadgade trafikförsäkringen ger omfattande försäkringsskydd. Den ersätter alla personskador, både den oskyldiga och skyldiga partens. Den skadelidande oskyldiga partens skydd omfattar både person- och sakskador. För den som orsakat skadan ger trafikförsäkringen ett omfattande ansvarsförsäkringsskydd.

Att trafikförsäkringen är obligatorisk, dvs. lagstadgad, är också i linje med internationell reglering dvs. trafikförsäkringsdirektivet.


Vilken nytta ger frivillig kaskoförsäkring?

Trafikförsäkringen täcker inte de sakskador som den skyldiga parten orsakats i en trafikolycka. Sådana skador kan ersättas från en frivillig fordonsförsäkring dvs. kaskoförsäkring. Dessutom kan kaskoförsäkring ge extra skydd bland annat mot skadegörelse, brand eller stöld.

16.11.2016