Varför reformerades trafikförsäkringslagen?

Den gamla trafikförsäkringslagen trädde i kraft 1960. Innehållet i den var föråldrat.


Hur har lagen reformerats? Vilket var syftet med reformen?

Syftet med totalreformen av trafikförsäkringslagen var att förtydliga innehållet och strukturen och göra den entydigare. Dessutom har etablerad praxis som saknats i den gamla lagen inskrivits i den nya.

Den nya lagen förtydligar och förbättrar försäkringstagares och skadelidandes ställning och rättigheter. Lagen beaktar också framtida behov, såsom reglering av självstyrande fordon som blir allt vanligare.

Den nya trafikförsäkringslagen syftar till att främja marknadsutvecklingen och konkurrensen. I praktiken gör reformen det möjligt för försäkringsbranschen att utveckla nya produkter.

Lagens grundprinciper förändrades dock inte. Med grundprinciperna avses lagens tillämpningsområde, försäkringsskyldighet, skadeersättningar och ersättningsförmåner.

16.11.2016