Försäkringstagaren kan säga upp trafikförsäkringen för överföring till ett annat försäkringsbolag när som helst under försäkringsperioden. Om försäkringen gäller ett registreringspliktigt fordon, sägs försäkringen upp genom att en ny försäkring tecknas i enlighet med trafikförsäkringslagstiftningen.

Trafikförsäkringen kan också sägas upp om fordonet blir stulet och detta anmälts till polisen och försäkringsbolaget.

Även trafikförsäkringen för ett avställt fordon kan sägas upp med ett meddelande till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget meddelar fordonsregistret att försäkringen har upphört. Om trafikförsäkringen för ett avställt fordon har sagts upp ska ny trafikförsäkring tecknas för fordonet innan det på nytt tas i bruk i trafiken.

Som en försäkringstagares anmälan om uppsägning betraktas också en anmälan från Traficom, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag om att

  • fordonet slutligt har avregistrerats,
  • fordonet genom en rättshandling har överförts till en annan ny ägare eller innehavare än försäkringstagarens dödsbo eller konkursbo,
  • försäkringstagaren avstår från sin ägande- eller besittningsrätt till fordonet,
  • en försäkring har tecknats i ett annat försäkringsbolag.


I ovan avsedda fall upphör försäkringen att gälla den dag som anges i anmälan.

01.01.2019