När ett fordon förs in i Finland ska en anmälan om ibruktagande göras hos Skatteförvaltningen. På grundval av detta kan det importerade fordonet under vissa förutsättningar användas i trafik innan skatten har betalats (se Skatteförvaltningens anvisningar).

För att kunna använda fordonet i trafik krävs utöver ovannämnda anmälan ett förflyttningstillstånd och en trafikförsäkring som gäller i Finland. Försäkringen som krävs för ett förflyttningstillstånd kan antingen vara en förflyttningsförsäkring eller en trafikförsäkring beviljad av ett finländskt trafikförsäkringsbolag.

Om fordonet inte tas i kontinuerligt bruk ska ett förflyttningstillstånd skaffas och samtidigt ska en förflyttningsförsäkring för motsvarande tid tecknas.

Förflyttningstillståndet kan även skaffas för längre tid. Det kan sökas hos Tullen eller på besiktningsställen av en person som tidigare gjort anmälan om ibruktagande hos Skatteförvaltningen. Förflyttningstillstånd beviljas längst till det slutdatum som anges i ovannämnda anmälan.

Trafikförsäkringar som tecknats i utlandet och beviljats för utländska tillfälliga registreringsskyltar kan inte användas även om de fortfarande är giltiga. Detta beror på att registrering av ett fordon i Finland (finländska förflyttningsmärken) kräver en finländsk trafikförsäkring.

01.01.2017