Ryssland omfattas numera av Grönt Kort-samarbetet vilket har underlättat situationen för bilister som rör sig mellan Ryssland och Finland. En finländare på väg till Ryssland behöver inte längre vid gränsen köpa en separat rysk trafikförsäkring. Du får Grönt Kort, som anger att försäkringens giltighetstid, hos ditt eget försäkringsbolag.

Grönt Kort garanterar ändå inte att du i Ryssland får motsvarande ersättningar som från en finsk trafikförsäkring eftersom trafikskador ersätts enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffar. Du bör före resan ta reda på de viktigaste skillnaderna i ersättningar och förfaranden mellan länderna. Mer information: Vad trafikförsäkringen ersätter i Ryssland.

Ryska bilister som kommer till Finland behöver inte heller skaffa en gränsförsäkring, utan de kan vid gränskontrollen intyga att de har en giltig trafikförsäkring genom att visa upp Grönt Kort som utfärdats av ett ryskt försäkringsbolag. Observera ändå att kortet ska vara giltigt inom hela EES och det ska ha utfärdats av ett bolag som har rätt att bevilja Grönt Kort i Ryssland.

Trafikförsäkringscentralen handlägger inte trafikskador som inträffat i Ryssland.

23.03.2015