2019

Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

LVK pitää hyvänä, että julkisuuslain soveltamisalan laajuutta selvitetään ja täsmennetään. Jos soveltamisalaa päädytään laajentamaan, LVK kuitenkin toivoo, että niitä tahoja kuullaan, joihin muutoksella on vaikutusta. Lisäksi LVK toivoo, että huomiota kiinnitettäisiin siihen, missä laajuudessa julkisuuslakia sovelletaan yksityisoikeudellisiin toimijoihin näiden hoitaessa julkista hallintotehtävää.

Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä 10.9.2019 (pdf)

2018

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta

Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Potilasvakuutuskeskus (PVK) pitävät hyvänä ehdotuksena, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuva sääntely on yhtenäistä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännössä. LVK ja PVK kannattavat esitysluonnoksen muutosehdotuksia muutamin tarkennuksin.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta 25.1.2018 (pdf)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvolain 16 §:n muuttamiseksi / moottorikelkan määritelmän muuttaminen

LVK kannattaa esitystä moottorikelkaksi hyväksyttävien ajoneuvojen omamassan korottamisesta 500 kg:sta 800 kg:aan. Muutoksen vaikutuksia turvallisuudelle tulee kuitenkin seurata. LVK kannattaa myös moottorikelkkareiteillä käytettävien ajoneuvojen hallinnollisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten yhtenäistämistä.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvolain 16 §:n muuttamiseksi / moottorikelkan määritelmän muuttaminen 24.1.2018 (pdf)

2017 

Lausunto katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta

Onnettomuus- ja kustannustarkasteluissa tulisi kattavasti hyödyntää saatavilla olevia onnettomuusaineistoja. Näin voitaisiin varmistaa lainsäädännön uudistamisen tietojohteisuus.

Lausunto katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta 14.9.2017 (pdf)

Lausunto liikenteen automatisaatiosta ja digitaalisista palveluista

Liikenteen toimintamallit ja palvelut kehittyvät parhaiten, kun liikenteestä kertyvä tieto on kaikkien saatavilla.

Lausunto liikenteen automatisaatiosta ja digitaalisista palveluista 30.6.2017 (pdf) 

Lausunto ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä

Kuljettajantutkintoa on kehitettävä tietojohteisesti.

Lausunto ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä 21.6.2017 (pdf)

Lausunto vakuutuksen tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportista

LVK kannattaa kuluttajansuojan parantamista ja vakuutusten tarjoamista koskevien kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamista.

Lausunto vakuutuksen tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportista 16.6.2017 (pdf)

Lausunto luonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muutosesityksestä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten muuttaminen vaikuttaisi heikentävästi liikenneturvallisuuteen.

Lausunto luonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muutosesityksestä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista 1.6.2017 (pdf)

Lausunto esityksestä tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

Uusi tieliikennelaki ei saa lisätä tulkinnanvaraisuutta eikä heikentää liikenneturvallisuutta.

Lausunto esityksestä tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 12.4.2017 (pdf)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä 

Virastojen yhdistäminen ei saa vaarantaa niiden lakisääteisiä- ja muita palvelutehtäviä.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä 3.3.2017 (pdf)

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Vahinkovakuutuksen ja liikennevakuutuksen asema on otettava huomioon asiakastietolaissa.

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2.2.2017 (pdf)

2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vakuutuskeskus kannattaa tulorekisterin perustamista.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 25.8.2016 (pdf)