Tiivistelmä vuoden 2017 toimintakertomuksesta

Vuonna 2017 liikennevakuutustoimintaan vaikutti keskeisesti liikennevakuutuslain uudistus.

Ennakkotiedon mukaan vakuutusmaksutulo (vakuutusmaksusaamisten luottotappioilla vähennettynä ja ilman jakojärjestelmämaksuja) oli yhteensä 738 (829) M€. Maksutulo aleni edelliseen vuoteen verrattuna 11 %. Liikennevakuutuksen perusteella vakuutusyhtiöille ilmoitettiin ennakkotiedon mukaan 124 293 (127 678) liikennevahinkoa eli 2,7 % edellistä vuotta vähemmän.

Oikeus- ja vakuutustoimi

Rajaliikennevakuutuksia myytiin 850 (763). Nousu johtui rajaliikennemäärien kasvusta ostosmatkailun lisääntyessä. LVK:n myöntämiä siirtoliikennevakuutuksia myytiin 56 500 (55 357). Kaikkiaan siirtolupia myönnettiin 103 330 (97 105).

Otettiin käyttöön rekisteritunnuksella haku korvausedustajarekisterissä.

Valmistauduttiin vakuutusten tarjonnasta annetun direktiivin (IDD) ja kansallisen lainsäädännön implementointiin. Sääntelyn edellyttämät mallilomakkeet laadittiin liikenne- ja kaskovakuutuksista.

Aloitettiin projekti, jonka myötä poliisi-ilmoitusten välittäminen poliisilta LVK:lle ja LVK:lta vakuutusyhtiöille uudistuu sanomapohjaiseksi.

Uutta liikennevakuutuslakia koulutettiin sidosryhmille ja osallistuttiin teknisten säännösmuutosten valmisteluun.

Käynnistettiin projekti, jossa käydään läpi mm. henkilörekisterit, dokumentit ja sopimukset varmistaen, että nämä täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Lausuttiin kansallisesta tietosuojasääntelystä ja siihen liittyvistä lakimuutoksista.

Lausuttiin myös liikennepalvelulakiin ehdotetuista muutoksista, liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista sekä tieliikennelain uudistuksesta (www.lvk.fi/lausunnot).

EU-tasolla seurattiin liikennevakuutusdirektiivin tarkastelua (MID-Refit). Osallistuttiin Insurance Europen yhteisiin lausuntoihin.

Perintätoimi

Uuden liikennevakuutuslain myötä muuttunut vakuuttamattomien ajoneuvojen perintäprosessi otettiin käyttöön Valtiokonttorin kanssa. Otettiin tuotantoon uudistettu perintäjärjestelmä. Valtiokonttori käsitteli ja palautti 36 950 LVK:n hakemuksesta tehtyä päätöstä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta tuli 43 213 (43 531) vakuuttamattomuusilmoitusta.

Velkajärjestelyiden määrä kasvoi edellisvuodesta n. 15 %. Pakkohuutokauppojen, takaisin saantien, oikeudenkäyntikulujen ja ulosottojen määrissä ei tapahtunut muutosta. Hallinto-oikeuteen laadittavien vastineiden laski 43 (74) tapaukseen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltiin 1 (5) tapaus.

Korvaustoimi

LVK:lle ilmoitettiin uusia vahinkoja tai selvitystapauksia 6 996 (5 566). Kotimaisten moottoriajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja oli 1 407 (1 185), joista tuntemattomien aiheuttamia vahinkoja oli 376 (400), vakuuttamattomien aiheuttamia 740 (717) ja siirtoliikennevakuutusvahinkoja 90 (68).

Uuden liikennevakuutuslain myötä uutena korvauslajina korvattiin vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja 201. Ulkomaisten moottoriajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja ilmoitettiin 827 (588) ja porovahinkoja 4 331 (3 410).

Sairaanhoidon täyskustannusvastuujärjestelmään (TÄKY) liittyen julkisen sektorin hoitolaitokset lähettivät LVK:lle selvitettäväksi 226 (202) ilmoitusta liikennevahingoissa loukkaantuneista potilaista, joiden osalta korvausvastuussa olevaa vakuutusyhtiötä ei ollut hoitotilanteessa pystytty selvittämään.

Ulkomaisen vakuutusyhtiön korvausedustajana LVK:lle tuli käsittelyyn 155 (150) tapausta. Liikennevakuutusdirektiivin tarkoittamana korvauselimenä LVK:lle tuli käsittelyyn 50 (31) tapausta, joissa vakuutusyhtiö ei ole antanut perusteltua vastausta määräajassa tai on laiminlyönyt korvausedustajan nimeämisen.

Aktuaari- ja tilastotoimi

Tehtiin Liikennevakuutuksen riskitutkimus sekä yhtiökohtaiset tutkimukset, pääajoneuvoryhmien vahinkojakaumat, Kotikunta- ja Merkkitutkimus sekä moottoripyörien riskitutkimus.

Laadittiin jakojärjestelmän edellyttämät laskelmat. Määritettiin vakuuttamattomien moottoriajoneuvojen omistajilta perittävän laiminlyöntimaksun perusteena olevat vakuutusmaksua vastaavat maksut vuodelle 2018.

Toteutettiin liikennevakuutuksen suurvahinkopooleille ilmoitettujen uusien vahinkojen selvittämisen edellyttämät laskelmat. Laadittiin vanhojen vahinkojen uudelleenjakamiseen liittyviä laskelmia. Päivitettiin poolien avoimien ja uusien vahinkojen korvaus- ja varaustiedot.

Toimitettiin jäsenyhtiöihin Solvenssi II -raportoinnin edellyttämät kassavirtaennusteet LVK:n vastuulla olevien vahinkojen vastuuvelasta ja liikennevakuutuksen suurvahinkopoolien korvausvastuista.

Liikenneturvallisuustyö ja liikenneonnettomuuksien tutkinta

Vuoden 2017 alusta liikenneturvallisuustyö on rahoitettu kokonaisuudessaan valtionavulla, jonka myöntää Trafi.

Tutkijalautakunnat tutkivat 210 (240) kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli 226 henkeä, 36 edellisvuotta vähemmän.

Moottoriajoneuvossa mukana olleen henkilön kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia tutkittiin 168, jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan johtaneita 42 ja erityisprojektien onnettomuuksia 142, kaikkiaan 352 onnettomuutta. Tutkinnan painopistettä siirrettiin vakavien vammautumisten tutkintaan ja jatkettiin tähän liittyvää tutkimusprojektia.

Tiedonkeruuprosesseja automatisoitiin ja kehitettiin uutta käyttöliittymää tiedon jakamiseen.

Osallistuttiin ETSC:n ja Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin ja pohjoismaisten onnettomuustutkintaorganisaatioiden toimintaan.

Tekniset asiat

LVK:n vahinkojen tarkastuspyyntöjen määrä oli 997 (824).

Cabas-laskentajärjestelmän kehitystä jatkettiin. Auto- ja vakuutusalojen välisten maalaussuositusten päivittämistä jatkettiin ottamalla käyttöön Cab Group AB:n maalausaikatutkimuksen uusi aikataso. Projekti vauriokorjauksen työaikatason päivittämiseksi (Mysby-vauriokorjauksen työajat Cabas-järjestelmässä) valmistui.

Auto- ja liikennevakuuttamisen tueksi käyttöön otettua riskiluokitustiedon välitysmenettelyä jäsenyhtiöille jatkettiin ja aloitettiin kuukausittainen korjauskustannusten tilastotiedon toimittaminen.

Viestintä ja sidosryhmätoiminta

Liikennevakuutuslakiin liittyen tarjottiin perustietoa, esim. LVK:n LIVA-sivulla oli yli 10 000 kävijää. Kaikkiaan LVK:n verkkosivujen kävijämäärä nousi voimakkaasti, edellisvuoteen nähden 78 %.

Järjestettiin kansainvälisen Vihreä kortti -järjestelmän yleiskokous. Tavoitteena oli kehittää järjestelmää ja syventää jäsenmaiden välistä yhteistyötä.

Vakuutusalan liikenneturvallisuustyö täytti 50 vuotta. Jatkettiin liikenneturvallisuusyhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. OTI mm. osallistui SuomiAreenaan auto- ja liikennealan järjestöjen kanssa. Liikenneturvallisuusaiheista erityistä mediahuomioita saivat mm. vuositilastot ja automallitutkimus. LVK valmisti yhdessä Liikenneturvan kanssa ajo-oppaan ulkomaalaisille kuljettajille talviolosuhteissa ajamisesta.

Laadittiin sisäinen muutos- ja projektiviestinnän malli. Sosiaalisen median ohjeistus uusittiin vastaamaan nykytilannetta. Asiantuntijat myös ottivat laajempaa vastuuta sosiaalisen median sisällöistä.

Talous

LVK suoritti tilivuonna vahingonkorvauksia yhteensä 6,5 (8,1) M€. Korvausvastuu tilivuoden lopussa oli 53,3 (55,1) M€. LVK:n maksamat jakojärjestelmäkorvaukset olivat 4,6 M€. Ulkomaisten ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen osalta maksettiin varsinaisia korvauksia noin 6,7 (4,9) M€. Välitettäviä maksuja oli yhteensä 1,8 (9,6) M€; Vakuutuskuntoutus VKK:lle 0,05 (1,1) M€ ja liikennevahinkolautakunnalle 1,8 (1,7) M€.

LVK:n omat toimintakustannukset (korvauskäsittely- ja hallintokulut ilman poistoja ja rahoituskuluja) olivat yhteensä 6,9 (6,4) M€.

LVK sai tuottoja pääomitetuista vahingoista, lausunnoista ja käsittelypalkkioista yhteensä 2,7 (3,9) M€.

Hallinto

LVK:n toimintaan kohdistettiin kaikkiaan noin 51 henkilötyövuotta. LVK:n oman henkilökunnan lisäksi sillä oli yhteistä henkilökuntaa Vakuutuskeskuksen muiden organisaatioiden kanssa.

Tiivistettiin yhteistyötä Tapaturmavakuutuskeskuksen kanssa.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Lyhyellä aikavälillä toimintaympäristössä ei ole todettavissa sellaisia ilmiöitä, joilla olisi tilikauden päättymisen jälkeen välitöntä vaikutusta tulevaan kehitykseen.

Kuitenkin yhteiskunnan kiihtyvä teknologinen kehitys ja digitalisaatio tulevat vaikuttamaan merkittävästi liikennevakuutusalaan ja liikenneonnettomuuksien riskeihin tulevaisuudessa.

Liikennevakuutuskeskuksen toimielimet 2017

Hallitus

 • Antti Huhtala, OP, puheenjohtaja
 • Mika Aho, Fennia
 • Tapani Alaviiri, LähiTapiola
 • Mikko Pöyhönen, If
 • Sami Lommi, Folksam
 • Sari Styrman, Pohjantähti kokoukseen 2 (28.2.2017) asti, jonka jälkeen Pohjantähteä edusti asiantuntijana Veijo Santala kokouksessa 4 (25.4.2017) ja Krista Rantala kokouksesta 6 (5.6.2017) lähtien.
 • Mikko Pöyhönen, If Suomen sivuliike Oyj, kokoukseen 10 (27.9.2017) asti, jonka jälkeen yhtiötä edusti asiantuntijana Peter Roselius kokouksesta 11 (20.11.2017) lähtien.

LVK:n toimintovastuulliset Vakuutuskeskus-ryhmässä

 • Toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen
 • Hallintojohtaja Jari-Matti Lifländer
 • Liikennevakuutusyksikön johtaja Janne Jumppanen
 • Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari
 • Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa 29.9.2017 asti
 • Aktuaarijohtaja Ville Lilja 20.11.2017 lähtien
 • Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio
 • Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen

Tilintarkastajat

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen KHT
 • Janne Elo KHT

Valvontatilintarkastajana on toiminut Jari Miikkulainen (KHT).

Viralliset tilinpäätökset ovat luettavissa Liikennevakuutuskeskuksen toimistossa osoitteessa Itämerenkatu 11-13.

 

18.05.2018