Uusi tieliikennelaki ei saa lisätä tulkinnanvaraisuutta eikä heikentää liikenneturvallisuutta

Tiedote 18.4.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Liikennevakuutuskeskusta (LVK) antamaan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksen ehdotukset ovat pääosin kannatettavia. Esitysluonnos lisää kuitenkin joissain tilanteissa tulkinnanvaraisuutta ja liikenneturvallisuusvaikutusarviot ovat suppeita.

Suomessa tapahtuu joka vuosi noin 100 000 lakisääteisestä liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa. Tämän lisäksi vapaaehtoisesta autovakuutuksesta korvataan vuosittain noin 120 000 törmäysvahinkoa. Tieliikennelain säännöksiä joudutaan siis merkittävissä määrin tulkitsemaan vakuutusyhtiöissä. ”Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että tieliikennelain säännökset ovat mahdollisimman selkeitä ja yksiselitteisiä”, lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck toteaa.

Vuonna 2015 liikennevakuutuksesta korvattiin lähes 43 000 pysäköintialueilla sattunutta liikennevahinkoa, mikä vastaa 45 prosenttia kaikista liikennevahingoista. Laissa tulisikin määrittää, että pysäköintialueilla noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä. ”Lisäksi pysäköintialueilla vallitsee nykyisin lähtökohtaisesti viereisen kadun nopeusrajoitus, joka joissain tapauksissa on pysäköintialueelle liian korkea”, Kronbäck toteaa.

Tien määritelmää on esityksessä perusteettomasti laajennettu käsittämään osittain sellaisiakin alueita, jotka eivät käytännössä ole liikennöintiin tarkoitettuja, esimerkkeinä ojat tai luiskat. Tämä saattaa lisätä tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi vastuukysymyksiä pohdittaessa.

Tulkintaerimielisyyksiä lisää myös ennakointiperiaatteen voimakas korostaminen. Tieliikennelakiin esitetään lisättäväksi ennakointivelvollisuuden käsite, jonka mukaan tienkäyttäjän tulee pyrkiä varautumaan myös toisen tienkäyttäjän virheisiin. ”Ennakointiperiaatetta on sovellettu vakiintuneesti luottamusperiaatteen rinnalla nykyisinkin, eikä tätä tulisi lain tasolla korostaa ainakaan luottamusperiaatteen kustannuksella.”

Lisäksi esitysluonnoksessa arvio talvirenkaiden käytöstä siirtyisi ajoneuvon omistajille. Inhimilliseen arvioon perustuva kelisidonnaisuus tulee todennäköisesti vaikuttamaan heikentävästi liikenneturvallisuuteen. Luotettava tieto kelisidonnaisten talvirengassäännösten mahdollisesta rikkomisesta on myös vakuutusyhtiöiden toiminnan kannalta tärkeää.

Liikenneturvallisuus on huomioitava

Esitysluonnoksen mukaan pysäköinti kaksisuuntaisella kadulla vastakkaisen ajosuunnan puolella sallittaisiin. Luonnoksessa ei määritetä ehtoja tai rajauksia pysäköinnille. Turvallinen pysäköinti edellyttää riittävän leveää ajorataa. Useamman ajokaistan ylittäminen ajoradan reunaan pääsemiseksi kasvattaa onnettomuusriskiä merkittävästi.

Esitysluonnoksessa mahdollistettaisiin myös teknisten laitteiden nykyistä laajempi käyttö ajon aikana. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan havaintovirhe oli onnettomuuden taustariskinä peräti joka kuudennessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa vuonna 2015. LVK esittää, että ajoneuvossa käytettävien mobiililaitteiden käyttö on sallittua ainoastaan tilanteessa, jossa laite kytkeytyy ajoneuvon turvallisuusstandardoituun järjestelmään ja laitetta käytetään ajoneuvon käyttöliittymän kautta.

Lisäksi esitysluonnoksessa päiväsakkorangaistuksen edellyttämä ylinopeus olisi yli 30 km/h. Ylinopeuden minimiarvossa ei esityksen mukaan otettaisi huomioon nopeusrajoituksen suuruutta. ”Tämä on ongelma erityisesti taajama-alueilla, joissa pienetkin ylinopeudet saattavat johtaa vakaviin seurauksiin. Puuttumiskynnyksen pitäisi olla esitettyä tiukempi”, liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari huomauttaa.

Esityksen mukaan myös nykyisestä polkupyöräkypärän käyttösuosituksesta luovuttaisiin. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan polkupyörillä tapahtuu pelkästään työmatkoilla vuosittain noin 5 000 tapaturmaa. Kustannukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkittäviä. Polkupyöräonnettomuuksien lisääntymisestä ja päävammojen yleisyydestä johtuen LVK pitää tärkeänä, että polkupyöräkypärien käyttöä edistetään aktiivisesti.

Lisätietoja:

Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck, p. 040 450 4259, etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi
Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, OTI, p. 040 450 4527, etunimi.sukunimi@oti.fi

Liikennevakuutuskeskuksen koko lausunto on liitteenä.

Liikennevakuutuskeskus (LVK) turvaa viimekädessä liikennevahingon kärsineen oikeudet ja huolehtii lakisääteisen liikennevakuutusmaksun laiminlyönnin seurauksista. Keskuksessa toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI) edistää liikenneturvallisuutta koordinoimalla liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja keräämällä tilastotietoa onnettomuuksista. Lukuisia kansainvälisiä tehtäviä hoitavan keskuksen jäseniä ovat kaikki liikennevakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. www.lvk.fi

18.04.2017