Muutoksessa mahdollistuu vahinkovakuutusliiketoiminnan renessanssi

Tiedote 7.3.2017

Valmistunut tutkimus:
Automaattiautot pienentävät Suomen perinteisiä ajoneuvovakuutusmarkkinoita:

Muutoksessa mahdollistuu vahinkovakuutusliiketoiminnan renessanssi

Autojen automaatio ja verkkoon kytkeytyminen muuttavat liikenteen riskikenttää kiihtyvällä vauhdilla. Perinteisten, esimerkiksi kuljettajaan liittyvien riskien rinnalle nousevat lähivuosina teknologiasta ja tuotteista aiheutuvat riskit sekä kyberriskit. Vakuutusjärjestelmien toimivuuden, oikeudenmukaisuuden ja turvaavuuden varmistaminen sekä innovaatioiden mahdollistaminen edellyttävät toimenpiteitä.

Ilkka Nummelin on tutkinut moottoriajoneuvovakuutusliiketoiminnan tulevaisuutta tuoreessa Tampereen yliopistolle tehdyssä vakuutustieteen tutkimuksessaan.  Tutkimuksen mukaan liikennevahinko voi jatkossa aiheutua esimerkiksi auton tai tieinfran sensoreiden toimimattomuudesta, vanhentuneesta ohjelmistoversiosta, puutteellisesta koodista tai haittaohjelmasta. ”Tämä tulee kasvattamaan vahingosta mahdollisesti vastuussa olevien tahojen määrää, ja samalla aiheuttajan selvittäminen vaikeutuu. Aiheuttaja voi olla myös kaukana tieliikenteen ulkopuolella. Verkottuva maailma mahdollistaa vahinkojen aiempaa laajemman ja arvaamattomamman leviämisen, mikä osaltaan haastaa riskien nykyisen rahoitusmallin kestävyyttä”, toteaa Nummelin.

Markkinoiden äkillistä romahdusta ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Nummelinin arvion mukaan esimerkiksi perinteinen liikennevakuutusmarkkina alkaa pienentyä 2020-luvun puoliväliin mennessä pienentyen viisi prosenttia vuoteen 2030 ja 20 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. ”Pieneneminen jatkuu, kunnes täysin itsestään ajavien autojen osuus autokannastamme on lähes 100 prosenttia. Tämä tapahtuu Suomessa noin 2060–2070, mikä on muita Länsi-Euroopan maita myöhemmin.”

Samanaikaisesti sekä pienenevät että muuttuvat markkinat heikentävät nykyisen ansaintalogiikan tuottavuutta. ”Tähän reagoidaan pienentämällä vakuutusyhtiöiden sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä aiheutuvia kuluja. Pitkäjänteisen tuottavuuden näkökulmasta on kuitenkin lisäksi luotava uusia rahavirtoja. Käytännössä tämä tarkoittaa perinteisen moottoriajoneuvovakuutusliiketoiminnan rikastamista uusilla, innovatiivisilla palveluilla ja tuotteilla. Tässä lisääntyvän ja reaaliaikaisen tiedon merkitys on suuri.”

Uhkakuvien takana on mahdollisuuksia

Riskit ja vakuutusturvan tarve eivät tule katoamaan, vaan ne muuttavat muotoaan toimintaympäristön muuttuessa. Ilkka Nummelinin mukaan esimerkiksi tuotevastuu- ja kybervakuutusmarkkinoiden kasvu tulee olemaan moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoiden pienenemistä suurempaa ja nopeampaa.

Teknologisoituminen ja muuttuvat vastuut edistävät osaltaan Suomen markkinoiden kansainvälistymistä. Samalla vakuutusalan ulkopuolisten toimijoiden merkitys yhtiöiden arvoketjussa korostuu. Tämä asettaa haasteita suomalaisille yhtiöille, sillä kansainvälisten vakuutusjättien mahdollisuudet saada avaintoimijoita kumppanikseen voi olla suomalaisia parempi.

”On kuitenkin nähtävä uhkakuvien taakse. Käsissämme ovat raaka-aineet, joiden avulla Suomen vahinkovakuutusalan renessanssi ja kukoistus voidaan toteuttaa. Katalyyttinä toimii teknologian kehitys. Tämä tulee kuitenkin edellyttämään paljon työtä ja strategista neroutta”, toteaa Nummelin.

Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori Lasse Koskinen näkee vakuutusyhtiöt muutoksen etujoukkoina. ”Informaation keräämisen ja hyödyntämisen tavat muuttuvat teknologisen kehityksen myötä. Samalla ihmisten käyttäytyminen ja yritysten toiminta muuttuu. Vakuutustoiminta kohtaa nämä muutokset eturintamassa, koska sen ytimessä on informaation tehokas hyödyntäminen riskien hinnoittelemisessa ja riskien rahoituksessa. Nummelin kuvaa tutkimuksessaan havainnollisesti, miten vakuutusala on eräänlainen tiennäyttäjä muulle yhteiskunnalle”, Koskinen toteaa.

”Liikennevakuutuskeskuksessa Ilkka Nummelinin tutkimusta pidetään todella kiinnostavana ja ajatuksia herättävänä pelinavauksena vakuutusalan tulevien kehitysnäkymien hahmottamisessa. Tutkimuksen ansioksi on luettava, että Ilkka on lähestynyt aihetta laajasti ja ennakkoluulottomasti tarkastellen ilmiöitä Ruoholahden toimitaloa laajemmalla perspektiivillä”, kiteyttää toimitusjohtaja Ulla Niku-Koskinen.

Lisätietoja:

Tutkimus: Miten ja milloin automaattiautot vaikuttavat Suomen vahinkovakuutusliiketoimintaan
llkka Nummelin, p. 040 450 4752, ilkka.nummelin(@)vakuutuskeskus.fi

03.11.2017