LVK:n lausunnot

Olemme koonneet tälle sivulle Liikennevakuutuskeskuksen viimeisimmät lausunnot.

Lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä
LVK pitää hyvänä, että julkisuuslain soveltamisalan laajuutta selvitetään ja täsmennetään. Jos soveltamisalaa päädytään laajentamaan, LVK kuitenkin toivoo, että niitä tahoja kuullaan, joihin muutoksella on vaikutusta. Lisäksi LVK toivoo, että huomiota kiinnitettäisiin siihen, missä laajuudessa julkisuuslakia sovelletaan yksityisoikeudellisiin toimijoihin näiden hoitaessa julkista hallintotehtävää.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta
Liikennevakuutuskeskus (LVK) ja Potilasvakuutuskeskus (PVK) pitävät hyvänä ehdotuksena, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuva sääntely on yhtenäistä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännössä. LVK ja PVK kannattavat esitysluonnoksen muutosehdotuksia muutamin tarkennuksin.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajoneuvolain 16 §:n muuttamiseksi / moottorikelkan määritelmän muuttaminen
LVK kannattaa esitystä moottorikelkaksi hyväksyttävien ajoneuvojen omamassan korottamisesta 500 kg:sta 800 kg:aan. Muutoksen vaikutuksia turvallisuudelle tulee kuitenkin seurata. LVK kannattaa myös moottorikelkkareiteillä käytettävien ajoneuvojen hallinnollisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten yhtenäistämistä.

 

Vuoden 2017 lausunnot
 

Lausunto katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta:
Onnettomuus- ja kustannustarkasteluissa tulisi kattavasti hyödyntää saatavilla olevia onnettomuusaineistoja. Näin voitaisiin varmistaa lainsäädännön uudistamisen tietojohteisuus.

Lausunto liikenteen automatisaatiosta ja digitaalisista palveluista:
Liikenteen toimintamallit ja palvelut kehittyvät parhaiten, kun liikenteestä kertyvä tieto on kaikkien saatavilla.


Lausunto ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä:
Kuljettajantutkintoa on kehitettävä tietojohteisesti.


Lausunto vakuutuksen tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportista:
LVK kannattaa kuluttajansuojan parantamista ja vakuutusten tarjoamista koskevien kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamista.


Lausunto luonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muutosesityksestä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista:
Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten muuttaminen vaikuttaisi heikentävästi liikenneturvallisuuteen.

Lausunto esityksestä tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi:
Uusi tieliikennelaki ei saa lisätä tulkinnanvaraisuutta eikä heikentää liikenneturvallisuutta.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä:
Virastojen yhdistäminen ei saa vaarantaa niiden lakisääteisiä- ja muita palvelutehtäviä.

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä:
Vahinkovakuutuksen ja liikennevakuutuksen asema on otettava huomioon asiakastietolaissa.

Vuoden 2016 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:
Vakuutuskeskus kannattaa tulorekisterin perustamista.

13.09.2019