Valtioneuvoston asettaman liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja liikennevahinkojen korvaamisesta. Vakuutuslaitoksen korvauspäätökseen tyytymättömällä vahinkoa kärsineellä, vakuutuksenottajalla tai muulla korvaukseen oikeutetulla on oikeus pyytää liikevahinkolautakunnalta lausuntoa vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta.

Käsittely liikennevahinkolautakunnassa on maksuton.

Vakuutusyhtiön on ennen korvauspäätöstä pyydettävä liikennevahinkolautakunnalta lausunto seuraavista asioista, jotka koskevat:

  • pysyvän ansionmenetyksen taikka kuoleman perusteella suoritettavaa jatkuvaa korvausta tai sen sijasta suoritettavaa kertakaikkista pääoma-arvoa;
  • jatkuvan korvauksen korottamista tai alentamista;
  • haitan perusteella suoritettavaa korvausta, jos vamma on vaikea;
  • virheellisen päätöksen oikaisua asianosaisen vahingoksi, jos asianosainen ei suostu virheen korjaamiseen; lausuntoa ei tarvitse kuitenkaan pyytää, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä tai jos kysymyksessä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe.


Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus pyytää lausuntoa muistakin korvaustointa koskevista asioista.

Jos vakuutusyhtiön päätös poikkeaa lautakunnan lausunnosta korvauksensaajan vahingoksi, vakuutusyhtiön on liitettävä lausunto päätökseensä ja annettava päätös tiedoksi lautakunnalle.

Lue lisää www.liikennevahinkolautakunta.fi/

01.01.2017