En trafikskada som orsakats av ett utländskt fordon i Finland behandlas och ersätts av Trafikförsäkringscentralen. Om skadan har orsakats av ett fordon som är registrerat i ett EES-land, kan skadan i stället för av TFC behandlas av en av TFC auktoriserad Gröna kort-representant.

TFC lämnar information om Gröna kort-representanterna. Skadeanmälan kan också lämnas till TFC, som vid behov vidarebefordrar anmälan.

Ersättningarna betalas enligt Finlands trafikförsäkringslag. Om det utländska fordonet är försäkrat i ett land som hör till Gröna kort-systemet, ersätter fordonets trafikförsäkring de person- och egendomsskador som orsakats motparten (även skador på fotgängare och cyklister) liksom skador på passagerare i det försäkrade fordonet. Det skadevållande fordonets ägare och förare får dock inte ersättningar för sina personskador, med undantag av svenska och norska fordon.

Om det skadevållande fordonet har en gränsförsäkring, ersätter gränsförsäkringen också personskador på det skadevållande fordonets förare och ägare.

Om ett utländskt fordon förorsakar en skada, gör så här

 • Vid behov tillkalla polis på nödnumret 112.
 • Fotografera om möjligt skadorna och de inblandade fordonen.
 • Fyll i en skadeanmälan och skicka den till Trafikförsäkringscentralen. Ge om möjligt också en kopia av skadeanmälan till den skadelidande.

En skadeanmälan ska innehålla följande uppgifter

 • parternas kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress o.d.)
 • fullständiga uppgifter om de inblandade fordonen (registreringsnummer, märke och modell)
 • fullständiga försäkringsuppgifter (Gröna kortets landskod, bolagskod, försäkringsnummer samt försäkringsbolag och försäkringstagare)
 • skadeplats och -tid
 • beskrivning av skadan
 • parternas underskrifter
 • eventuella vittnens namn och kontaktuppgifter

Till skadeanmälan ska bifogas en kopia eller ett fotografi av den andra partens Gröna kort samt eventuellt annat material (polisanmälan o.d.).  Om du inte kan få en kopia eller ett foto av det Gröna kortet, så skriv åtminstone upp giltighetstiden, försäkringens nummer samt försäkringsbolaget. Kolla in exemplet på det ryska Gröna kortet i den här filen.

För utredning av personskador behövs

 • läkarintyg
 • fakturor och kvitton på de kostnader som skadan har gett upphov till
 • om ersättning för inkomstbortfall söks, utredning om det förlorade beloppet

För utredning av egendomsskadornas antal behövs

 • skadegranskning av det skadade fordonet
 • reparationsfakturor
 • utredning om det skadade föremålets typ, skick, ålder och skador
 • köpesumma och gängse värde (vid skadetidpunkten) för det skadade föremålet
30.10.2015