Sammanfattning av verksamhetsberättelsen för 2016

Omvärld

Vi fokuserade på översynen av trafikförsäkringslagen i nära samarbete med Finansbranschens Centralförbund (FC) och via medverkan i SHM:s arbete. Nya regler för TFC fastställdes.

Premieinkomsten (minskad med kreditförluster på premiefordringar och exkl. avgifter för fördelningssystemet) uppgick till 829 (846) miljoner euro. Jämfört med föregående år minskade inkomsten med 2,1 %. Enligt preliminära uppgifter anmäldes 127 678 (129 406) trafikförsäkringsskador till försäkringsbolagen, vilket var en minskning med 1,3 % från föregående år.

Juridiska ärenden och försäkringsverksamhet

TFC var nära involverad i lagstiftningsprocessen bakom den nya trafikförsäkringslagen. När lagen hade stadfästs uppdaterade vi våra bransch- och myndighetsanvisningar enligt den och öppnade en informationstjänst på vår webbplats för att upplysa konsumenter om innehållet i lagen. Utbildning om den nya lagen gavs vid flera branschevenemang genom experter.

Vi deltog i kommunikationsministeriets uppföljningsgrupp för trafikbalken. Under hösten samarbetade TFC och KM i uppdateringen av lagen om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng. Vi förberedde oss för EU:s dataskyddsförordning, som träder i kraft 2018.

I försäljningen av försäkringar som TFC utfärdar såldes 763 (870) gränsförsäkringar, vilket var klart färre än föregående år, och 55 357 (59 111) förflyttningsförsäkringar. Totalt utfärdades 97 105 (98 679) förflyttningstillstånd.

Vi skapade ett nytt register för skaderegleringsrepresentanter och en tjänst på TFC:s webbplats där privatpersoner kan ansöka om intyg över sin försäkrings- och skadehistorik.

Indrivning

TFC tog emot 43 531 (43 429) anmälningar om oförsäkrade fordon från Trafi. Indrivningssystemet utvecklades för att möjliggöra en ny typ av samverkan med Statskontoret. Mängden av skuldregleringar, exekutiva auktioner och utsökningar var oförändrad. Antalet bemötanden till förvaltningsdomstolen ökade till 74 (35) fall. I högsta förvaltningsdomstolen behandlades 5 (6) fall.

Skadereglering

Totalt anmäldes 5 566 (6 449) nya skador eller utredningsfall till TFC. Antalet skador som orsakats av inhemska motorfordon uppgick till 1 185 (1 095), av vilka 400 (409) var personskador orsakade av okända, 717 (621) skador orsakade av oförsäkrade och 68 (65) förflyttningsförsäkringsskador.

Antalet anmälda skador som orsakats av utländska motorfordon var 588 (657) och antalet anmälda renskador 3 410 (4 291). I anknytning till sjukvårdens fullkostnadsansvarssystem skickade offentliga vårdinrättningar 202 (215) anmälningar till TFC för utredning av fall där man inte kunnat fastställa det ersättningsansvariga försäkringsbolaget i samband med vård av en patient som skadats i en trafikolycka.

TFC tog emot 150 (158) skadefall som skaderegleringsrepresentant för ett utländskt försäkringsbolag. TFC tog emot 31 (33) fall som ersättningsorgan enligt trafikförsäkringsdirektivet.

Ett helt omarbetat ersättningssystem för renskador (ePoro-applikationen) togs i bruk.

Aktuariefunktionen

Vi gjorde en riskundersökning för trafikförsäkring, bolagsspecifika undersökningar, skadefördelningar för huvudfordonsgrupperna och en Hemkommuns- och Märkesundersökning för 2016. Dessutom gjorde vi en separat riskundersökning för motorcyklar.

Inom fördelningssystemet gjordes beräkningar för slutlig utjämning år 2015 och förhandsutjämning år 2016, och systemavgiften för år 2017 fastställdes.

Medelpremier för debiteringar av gottgörelse från ägare av oförsäkrade motorfordon fastställdes för år 2017. Vi skapade ett mortalitetsmaterial för den referensmortalitetsmodell som används i trafikförsäkringar och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar.

Till medlemsbolagen lämnades kvartalsvisa kassaflödesprognoser enligt Solvens II-kraven för den ansvarsskuld som PFC ska bedöma samt motsvarande prognoser för storskadepoolerna inom trafikförsäkring.

Trafiksäkerhetsarbete och undersökning av trafikolyckor

En ny strategi för trafiksäkerhetsarbetet bereddes utifrån Trafikförsäkringscentralens strategi. TFC skapade ett nytt varumärke för sitt trafiksäkerhetsarbete: Institutet för Olycksinformation (OTI), som inledde verksamheten i september.

Vi förberedde oss för den ändrade finansieringen av trafiksäkerhetsarbetet vid ingången av 2017. Lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng (24/2001) upphävdes och ersattes med en ny lag vid ingången av 2017.

I fråga om vägtrafikolyckor undersökte vi 193 olyckor med dödlig utgång för en person i motorfordon, 47 med dödlig utgång för en fotgängare eller cyklist och 131 olyckor i särskilda projekt. Totalt undersökte vi 371 olyckor. Vi startade ett treårigt forskningsprojekt om datainsamling vid allvarlig skada.

Vi använde data från undersökningskommissionerna och statistik över ersatta trafikskador för egna statistikrapporter samt bl.a. för trafiksäkerhetsundersökningar, motiveringar till utlåtanden och förslag samt trafiksäkerhetskommunikation.

Vi deltog i ETSC:s, Nordiska väg- och trafikforumets och nordiska olycksutredningsorganisationers verksamhet.

Tekniska frågor

Antalet skadeinspektioner som begärdes av TFC var 824 (992).

Uppdateringen av lackeringsrekommendationerna för bil- och försäkringsbranscherna fortsatte genom att branscherna enades om att utföra Cab Group AB:s lackeringstidsundersökning.

Förfarandet med förmedling av riskklassificeringsinformation till medlemsbolagen som stöd för bil- och trafikförsäkringsverksamheten fortsatte. Dessutom började vi förmedla månadsstatistik över reparationskostnader.

Kommunikation och intressentaktiviteter

De viktigaste kommunikationshelheterna under 2016 gällde den nya trafiksäkerhetslagen och varumärkesprofileringen av trafiksäkerhetsarbetet. Vi informerade om aktuella ämnen genom pressmeddelanden, bloggar, webbnotiser och informationsmöten. Vi deltog i den offentliga debatten via sociala medier, debattinlägg och intervjuer.

I trafiksäkerhetskommunikationen fortsatte vårt samarbete med andra aktörer i #modig-kampanjen mot rattfylleri och i Trafikskyddets delegation för informationsbranschen.

Vi satsade på egna digitala kanaler i kommunikationen. TFC startade bl.a. en blogg och började ge ut ett e-nyhetsbrev (Uutisväylä). Kriskommunikationsplanen testades i en övning. Medieträningen fortsatte som ett regelbundet tillvägagångssätt. Samarbetet med försäkringsbolagen intensifierades genom bildandet av en kommunikationssektion i Försäkringscentralen.

Ekonomi

Under räkenskapsåret betalade TFC totalt 8,1 (8,7) miljoner euro i egentlig ersättning. Vid utgången av året uppgick ersättningsansvaret till 55,1 (41,3) miljoner euro. För trafikskador orsakade av utländska fordon betalade TFC ca 4,9 (5,6) miljoner euro i egentlig ersättning. De förmedlade premierna uppgick till 9,6 (9,8) miljoner euro, 6,9 (6,7) miljoner euro till Trafikskyddet. 1,1 (1,3) miljoner euro till Försäkringsbranschens rehabilitering FBR och 1,7 (1,8) miljoner euro till trafikskadenämnden. TFC:s omkostnader (skadereglering och förvaltningskostnader exkl. avskrivningar och finansiella kostnader) uppgick till 6,4 (6,4) miljoner euro.

TFC:s intäkter från debiteringar av gottgörelse, förflyttningsförsäkringar, överskott i nordiska gränsförsäkringspooler, handläggningsarvoden och övriga intäkter uppgick till 3,9 (3,6) miljoner euro.

Personal

Arbetsinsatserna i TFC:s verksamhet motsvarade ca 50 årsverken. Förutom egen personal delas viss personal med andra organisationer i Försäkringscentralsgruppen.

Personalstrategin förnyades. Grundstrukturen gäller fram till 2020 och specifika fokusområden väljs årligen. Genomförandet av strategin följs upp via en årlig och mer detaljerad personalrapport. Ett arbete för utveckling av belöningssystemet påbörjades tillsammans med Olycksfallsförsäkringscentralen.

Framtidsperspektiv

Efter räkenskapsperiodens utgång har det inte konstaterats några omvärldsfenomen med väsentlig inverkan på den framtida utvecklingen. Däremot kommer bl.a. den nya trafikförsäkringslagen, översynen av vägtrafiklagen, lagstiftningspaketet trafikbalken och framförallt den accelererande teknologiska utvecklingen och digitaliseringen att ha en betydande inverkan på trafikförsäkringsbranschen och olycksriskerna i framtiden.

Trafikförsäkringscentralens organ 2016

Styrelse

 • Mikko Pöyhönen, If, ordförande
 • Antti Huhtala, OP
 • Sami Lommi, Folksam
 • Timo Parkkisenniemi, Fennia
 • Sari Styrman, Pohjantähti
 • Jari Sundström, LokalTapiola
 • Timo Parkkisenniemi, Fennia t.o.m. 20.9.2016, varefter Fennia representerades av Mika Aho som expert.

TFC:s verksamhetsansvariga i Försäkringscentralsgruppen

 • Ulla Niku-Koskinen, verkställande direktör
 • Jari-Matti Lifländer, förvaltningsdirektör
 • Janne Jumppanen, trafikförsäkringsenhetens direktör
 • Kalle Parkkari, trafiksäkerhetsdirektör
 • Simo Sarvamaa, aktuariedirektör
 • Asko Nio, lagstiftningsdirektör (fr.o.m. 1.3.2016)
 • Leena-Mari Tanskanen, kommunikationschef

Revisorer

Oy Tuokko Ltd

 • Jari Miikkulainen CGR
 • Janne Elo CGR

Övervakningsrevisor var Jari Miikkulainen (CGR).

De officiella boksluten finns till påseende på Trafikförsäkringscentralens kontor, Östersjögatan 11–13.

 

11.04.2017