Ett fordons innehavare eller ägare som försummat försäkringsplikten ska betala en avgift som motsvarar försäkringspremien. Avgiften drivs in för hela den tid då fordonet varit oförsäkrat, dock inte för en längre tid än innevarande och de fem senaste gångna kalenderåren. Dessutom påförs en försummelseavgift som är högst tre gånger så stor som den avgift som motsvarar försäkringspremien.

Den avgift som motsvarar försäkringspremien ska så väl som möjligt motsvara den genomsnittliga försäkringspremien. Avgiftsgrunden baserar sig på Trafikförsäkringscentralens riskpremieundersökning.

Enligt trafikförsäkringslagen kan försummelseavgiften vara högst tre gånger så stor som den avgift som motsvarar försäkringspremien. Beloppet av försummelseavgiften påverkas av försummelsens längd, försummelsens uppsåtlighet och regelbundenhet samt om fordonet använts i trafiken.

01.01.2017