LVK:n lausunnot

Olemme koonneet tälle sivulle Liikennevakuutuskeskuksen viimeisimmät lausunnot.

Lausunto katsastusuudistuksen toiseen vaiheeseen liittyvästä arviomuistiosta:
Onnettomuus- ja kustannustarkasteluissa tulisi kattavasti hyödyntää saatavilla olevia onnettomuusaineistoja. Näin voitaisiin varmistaa lainsäädännön uudistamisen tietojohteisuus.

Lausunto liikenteen automatisaatiosta ja digitaalisista palveluista:
Liikenteen toimintamallit ja palvelut kehittyvät parhaiten, kun liikenteestä kertyvä tieto on kaikkien saatavilla.


Lausunto ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä:
Kuljettajantutkintoa on kehitettävä tietojohteisesti.


Lausunto vakuutuksen tarjoamisesta annetun direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän loppuraportista:
LVK kannattaa kuluttajansuojan parantamista ja vakuutusten tarjoamista koskevien kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamista.


Lausunto luonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muutosesityksestä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista:
Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyysvaatimusten muuttaminen vaikuttaisi heikentävästi liikenneturvallisuuteen.

Lausunto esityksestä tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi:
Uusi tieliikennelaki ei saa lisätä tulkinnanvaraisuutta eikä heikentää liikenneturvallisuutta.

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevasta esiselvityksestä:
Virastojen yhdistäminen ei saa vaarantaa niiden lakisääteisiä- ja muita palvelutehtäviä.

Lausunto luonnoksesta esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä:
Vahinkovakuutuksen ja liikennevakuutuksen asema on otettava huomioon asiakastietolaissa.

Vuoden 2016 lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:
Vakuutuskeskus kannattaa tulorekisterin perustamista.

14.09.2017